1C:ERP Business+

Управление на финансите

Управление на взаиморазчетите

Средствата за управление на взаиморазчетите, предоставяни от 1C:ERP Business+ могат да се използва във финансовите, снабдителските и пласментните структури на организацията, позволявайки да се оптимизират финансовите и материални потоци.

Image

039Системата позволява да се анализират промените на задълженията във времето и да се оперира с два вида задължения - реални и прогнозируеми (отложени).

Реалните задължения са свързани с операциите по разчета и с моментите по предаване на правата върху собствеността.

Отложените задължения възникват при отразяване в системата на събития като поръчка за доставка или предоставяне на стоки на консигнация и други аналогични.

040Основното предназначение на подсистемата за управление на взаиморазчетите е:

  • фиксиране възникването на задължението на контрагента пред компанията и на компанията пред контрагента;
  • определяне на причините за възникване на задълженията;
  • поддръжка на различни методики за контрол на задълженията (по договори, сделки, по отделни стопански операции);
  • анализ на текущото състояние на задълженията и история на техните изменения;

041Чрез средствата, предлагани от 1C:ERP Business+ може да се обхване пълният цикъл от операции за взаимодействие с деловите партньори - от момента на възникване на задълженията по договорите до тяхното изпълнение. Реализираната гъвкава кредитна политика позволява повишаване на привлекателността на предприятието за клиенти и неговата конкурентоспособност на пазара.

042В системата има възможност за следене и на паричните средства, предоставени на служители. Отпуснатите средства се отразяват със същите документи, с които се отразяват и разплащанията с контрагентите, след което разходите на подотчетното лице се регистрират с помощта на документа "Авансов отчет".

043Системата предлага различни справки за анализ на взаиморазчетите с контрагентите и с подотчетните лица като Ведомост по взаиморазчети с контрагенти, Ведомост по взаиморазчети с подотчетни лица, Задълженост по контрагенти, Дебитна задълженост по интервали и други.

Image
Image