Продукти

1C:ERP Business+

Системата 1C:ERP Business+ e комплексно приложно решение, обхващащо основните процеси в управлението и отчетността на производствените организации.

Тя позволява да се организира единна информационна система за управление на различните аспекти от дейността:

Image

За организации с холдингова структура, системата предоставя възможност за осъществяване на непрекъснат управленски контрол на всички организации, влизащи в холдинга.

Управленският контрол се осъществява по данните, регистрирани в системата чрез документи, но не зависи от начините и воденето на регламентирания (счетоводния) контрол.

Регламентирания (счетоводен) отчет на организацията се извършва в национална валута, а в същото време за управленския отчет може да бъде избрана произволна валута.

В различни организации с единна информационна база могат да се използват различни счетоводни политики за оценка на стоково-материалните запаси: в едни организации - по метода на първа входяща-първа изходяща стойност (FIFO), в други - по метода на последна входяща - първа изходяща стойност (LIFO), а в трети - по средно претеглена стойност.

Като допълнение към управленския и регламентирания отчет може да се използва и отчет по международните стандарти за финансова отчетност (МСФО).

Данните за извършване на дадена операция се въвеждат веднъж и се отразяват както в управленската, така и в регламентираната (счетоводна) отчетност. Необходимостта от повторно въвеждане на данни е изключена като едновременно с това е оптимизиран работния процес с използването на механизми за въвеждане на данни "по подразбиране", чрез копиране и на основата на по-рано въведени документи. Данните, въвеждани от потребителите, се контролират оперативно от системата. Например, при регистриране на плащане, системата ще провери достъпността на паричните средства с оглед на съществуващите заявки и текущата наличност. А при необходимост от експорт на продукция, системата ще провери наличността на склада и състоянието на задълженията на конкретния клиент.

Стандартно решението се доставя с комплект интерфейси, което обезпечава всеки потребител с достъп до необходимите за него данни - документи и справки. В случай, че те не отговорят на нуждите на даден потребител, бързо и лесно може да се създаде нов потребителски интерфейс, задоволяващ конкретните изисквания.

При разработката на решението са взети предвид както съвременните международни методики за управление (МRP II, CRM, SCM, ERP, ERP II и др.), така и опита от успешната автоматизация на производствени организации, натрупан от фирма "1С" и нейната партньорска мрежа. Методологични консултации, свързани с разработката на управлението на финансовата дейност се осъществяват от известната в цял свят одиторско-консултантска компания PriceWaterhouseCoopers.

  • Мащабиране и производителност - платформата гарантира ефективна работа и надеждно съхраняване на информацията при използването й от десетки и стотици потребители. Съвременната триетажна архитектура на системата осигурява висока производителност при значително нарастване на натовареността на системата и обемите на обработваните данни. Тя позволява да се увеличи пропускателната способност чрез увеличаване на мощността на използваното оборудване без допълнителни разходи, свързани с модификация или замяна на приложното решение.
  • Изграждане на териториално разпределени системи - реализиран е механизъм за управление на разпределени информационни бази, който осигурява работата на единното приложно решение с териториално разпределени бази данни, обединени в многоетажна йерархична структура. Това дава възможност на основата на приложното решение да се извеждат решения за предприятията с мрежова или холдингова структура, позволяващи ефективно управление на бизнеса с предоставянето на необходимата за вземането на решения оперативна информация.
  • Интеграция с други системи - платформата предоставя възможност за широка интеграция практически с всякакви външни програми (например технологичната подготовка за производството, ТРЗ) и оборудване (например контролно-измервателни уреди или складови терминали за събиране на данни) въз основа на общоприети отворени стандарти и протоколи за пренос на данни, поддържани от платформата.

Image
Image