• 02 490 1600
  • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Управление на складовите запаси

Използването на системата 1С:Trade ERP в управлението на складовете и стоковите запаси позволява ефективно да се организира складовото стопанство като предоставя оперативна и разгъната информация на ръководството на компанията. 

1С:Trade ERP предоставя възможност да се:

  • осъществява управление на стоково-материалните ценности (СМЦ) във всички складове;
  • организира разделна отчетност на собствените стоки, стоките, приети и предадени за реализация, оборотния амбалаж;
  • осъществява контрол и отчетност на серийните номера, сроковете на годност и сертификатите за качество;
  • задават и отчитат произволни характеристики на стоките (цвят, размер и др.);
  • комплектуват и разкомплектуват СМЦ;
  • резервират СМЦ. 

Системата позволява поддържането на различни видове запаси. Номенклатурата на стоките може да се групира по всякакъв начин като няма ограничение за броя на групите и подгрупите. Всяка номенклатурна позиция се характеризира с базова мерна единица, като освен нея позицията може да има и необходим брой други мерни единици. За всяка позиция може да се укаже дали това е покупна стока или се произвежда от оранизацията. В системата освен материалите, суровините, полуфабрикатите и готовата продукция, могат да се въведат като групи и номенклатурни позиции оборотния амбалаж и оказваните от организацията услуги. За всяка номенклатурна позиция може да бъде добавено изображение - картинка, чертеж и т.н. 

thumb_030

В 1С:Trade ERP може да се поддъжа списък на всички места за съхранение стоките без ограничение на броя и нивата на групите и подгрупите. Всеки елемент в системата описва някакво физическо място за съхраняване - хале, площадка, стая и т.н. Управлението на складовите запаси се извършва от гледна точка на физическото разположение на склада. Складовете в системата могат да се обединят в групи за достъпност - за всеки потребител на системата може да се определи собствена група на достъпност до даден склад или складове.  

thumb_031

1С:Trade ERP не поставя никакви ограничения относно принадлежността на даден артикул към точно определен склад. Различни количества от даден материал може да има в различните складове на организацията. Справките за запасите показват както какво количество от даден материал има във всеки склад, така и какво количество от всяка номенклатурна позиция има в даден склад.

Предвидена е възможност за партидна отчетност на доставяните материали, складовите запаси и крайните изделия. Понятието партида обединява в себе си партиден номер, номер и дата на сертификата (ако се изисква такъв), както и срока на годност. Всяка партида материали получава номер в момента на постъпването си в склада. Партидния номер е уникален. За всяка номенклатурна позиция, остатъците от всичките й партиди дават общия й остатък на склад. Партидния номер се отбелязва във всички документи, съпровождащи движението на партидата - приход в склада, разход на склада, изписване, преместване в производството. Съществува възможност за двустранна проследимост по партиди - във всеки един момент може да се проследи дадена стока на кой клиент е била доставена и от кой доставчик е била закупена. 

Извършваните инвентаризации могат да се регистрират в системата. Данните в инвентаризационната ведомост се попълват автоматично от системата по остатъците в склада, след което може да се разпечатат документи Сравнителна ведомост и Инвентаризационен опис. При наличие на разминаване на данните от системата и фактически установените количества, в системата се регистрират съответните документи за заприходяване или за изписване на стоки, за да се актуализират наличностите. 

thumb_032

Системата предоставя възможност за прехвърляне на стоки между отделните складове на организацията. Прехвърлянето може да се извършва и на основание на направени вътрешни поръчки от складовете за доставка на определени стоки и материали като във всеки един момент може да се анализират направените поръчки и да се проследи тяхното изпълнение. Предвидена е също възможността за поетапно оформяне преместването на стоките от един склад в друг, като се отчита териториалната отдалеченост на складовете. 

thumb_033

Всички складови операции се отразяват чрез съответните документи. С помощта на широко използвани механизми за автоматично въвеждане на данни максимално се улеснява работата на потребителите.

В системата се поддържат следните способи за оценка на стоково-материалните запаси:

  • по метода на първа входяща-първа изходяща стойност (FIFO);
  • по метода на последна входяща - първа изходяща стойност (LIFO);
  • по средно претеглена стойност.

Системата позволява отчитането на различни видове разходи за придобиване на СМЦ - транспортни разходи, разходи за съхраняване, за заплащане на мита и акцизи, за услуги както от собственни, така и от стрнични организации и т.н. Тези разходи могат да бъдат отнесени към себестойността на стоките. В зависимост от характера на косвените разходи разпределението им може да се изчислява пропорционално на стойността на постъпващите стоки, количеството на стоките или по зададени теглови коефициенти. 

thumb_034

Чрез предоставените справки може да се получи информация за състоянието на складовите запаси във всякакви аналитични разрези с висока детайлизация: до ниво характеристика на стоките (цвят, размер, габарити и т. н.), или до ниво серийни номера и срок на годност на стоките. Предвидена е справка за оценка на стойността на складовите запаси по себестойност. Средствата за статистически контрол на запасите позволяват да се оцени "привлекателността" на всяко изделие по неговия дял в оборота или печалбата на предприятието (АВС-анализ), стабилността на продажбите (ХУZ-анализ).

thumb_035

 


1C:Trade ERP

Контакти

Единен телефон за контакт
02/4901600
e-mail: [email protected]

© 2023 DAVID Holding Company. All Rights Reserved.

Този сайт използва „бисквитки“ (cookies). Разглеждайки съдържанието на сайта, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“ също приемате и общите условия на уебсайта. Моля, прочетете и нашата политика за поверителсност и защита на личните данни, приемайки тези условия Вие се съгласявате с обработката на вашите лични данни съгласно законодателството (Общия регламент за защита на данните) и описва какво правим с вашите лични данни, съгласно правното основание, на което го правим, и да предоставим повече информация относно вашите права.
pdfПравила и условия | pdfПолитика за лични данни