• 02 490 1600
 • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Счетоводна отчетност по международните стандарти

Подсистемата за финансова дейност по международните стандарти, разработена от фирмата „1С" с помощта на компанията PricewaterhouseCoopers, предоставя на финансовите отдели на организацията готова методологична основа за извършване на тази дейност в съответствие с международните стандарти за финансова отчетност (МСФО) и може да бъде адаптирана към особеностите за приложение на стандартите в конкретната организация. 

Възможностите за извършване на отчетност по МСФО, реализирани в 1С:Enterprise ERP, осигуряват: 

Възможностите на системата позволяват да се минимизира трудоемкостта при водене на отчетност по МСФО за сметка на използване на данните от финансовата дейност по националните стандарти, да се съпоставят данните от финансовата дейност по националните стандарти и по МСФО, като с това се облекчава проверката на данните преди подготовката за отчет по МСФО и консолидацията на отчети на група организации;

В подсистемата е реализирано водене на отчет и формиране на отчетност по МСФО чрез пренасяне на регистрации от счетоводния отчет. При това се използва механизъм за паралелен отчет по отделни участъци (например основни средства, материално-производствени запаси), прилагат се ред функции и документи, позволяващи отчитане на стопанските операции според спецификата на МСФО, а също така се предоставя възможност за корекция на данните, получени при пренасянето от счетоводния отчет.

Отчета може да се въведе в чуждестранна валута, което се допуска от стандартите на МСФО. Също така подсистемата може да се настрои за водене на отчетност и съставяне на финансови отчети в съответствие с други чужди стандарти, включително US GAAP (Generally Accepted Accounting Principles).

В системата е предвидено формиране на основните отчети в съответствие със стандартите МСФО:

 • Баланс;
 • Отчет за приходи и разходи;
 • Отчет за промени в капитала;
 • Отчет за движението на парични средства.

Структурата на посочените отчети може да се променя в съответствие с особеностите в дейността на компанията.

Сметкоплан по МСФО

За целите на международния отчет в системата се използва сметкоплан по МСФО, който може да се настройва от потребителите, и осигурява:

 • водене на финансов отчет и подготовка както на индивидуална, така и на консолидирана финансова отчетност в съответствие с МСФО;
 • трансфер (пренос) на голяма част от записите (операциите) от подсистемата за счетоводна отчетност по правила, които могат гъвкаво да се определят от потребителя;
 • паралелно водене на отчетност по българските и международни стандарти в тези участъци, където различията между българските нормативи и изискванията на МСФО са съществени;
 • водене на собствена регламентирана документация (например начисляване на разходите, отчетност на резервите, отчетност на обезценените активи и др.), а също и на сторнировъчните операции.

thumb_070

Сметкоплана по МСФО е аналогичен по своята структура на счетоводния сметкоплан. Той позволява да се води валутен, количествен и сумов отчет. Към всяка сметка могат да се прикрепят до три вида аналитични признаци.

Отчитане на операциите по МСФО

Стопанската дейност на организацията се отразява в отчета по МСФО чрез запис на счетоводни операции по сметки от сметкоплана по МСФО. За въвеждане на операциите се използва документа "Операция (международен отчет)". 

thumb_071

Операциите на отчета по МСФО се записват в табличната част на документа. Документите са достъпни за преглед чрез журнала за операции на международния отчет.

Отчета по МСФО в системата е отделен от счетоводният отчет. Документите, които се използват за автоматично формиране на операции по счетоводен отчет не могат да се използват за автоматичното формиране на операции в отчета по МСФО. За тази цел е предназначен документа "Пренос на счетоводни транзакции", който обезпечава преноса на данни от счетоводния отчет в операциите на отчета по МСФО. При въвеждане на даден документ трябва да се посочи период за пренос на данните, след което регистрациите могат да бъдат формирани автоматично. Автоматичния пренос на данни се изпълнява на базата на таблици със съответствия на сметките на счетоводния и сметките на международния отчет.

thumb_072

Отчет на основни средства по МСФО

Класификацията на основните средства се различава в отчета по МСФО и в счетоводния отчет. Обектът смятан за основно средство в счетоводния отчет, може да не бъде признат за такъв по МСФО. Поради тази причина основните средства се отразяват в отчета по МСФО по особен начин. Преноса на операции за въвеждане на информация за основни средства се използва само частично.

Основни средства се приемат на отчет по МСФО чрез въвеждане на документа "Постъпление на основни средства (международен)". 

thumb_073

Табличната част на документа може да бъде попълнена автоматично чрез пренос на операции от счетоводния отчет, отразяващи постъпленията на обекти на основните средства. Естествено, автоматично въведената информация може да се коригира ръчно от потребителя: изтриване на част от обектите на основните средства, добавяне на нови обекти, които не се отнасят към основните средства в счетоводният отчет. В документа се посочват срок на полезна употреба на основното средство и метод за начисляване на амортизация.

В съответствие с МСФО може да се използва един от следните методи за амортизация:

 • линеен;
 • метод на намаляващия остатък;
 • пропорционално на обема произведена продукция.

Амортизационните отчисления на основното средство се начисляват автоматично чрез въвеждане на документ "Амортизация на основни средства (международен)". 

thumb_074

По този начин, за начисляване на амортизация в международният отчет не се използва преноса на операции от счетоводния отчет. Тя се начислява независимо от амортизацията в счетоводния отчет.

Системата предоставя средства за промяна на данните на основното средство -  прекласифициране, модернизация, реконструкции, преоценка и обезценяване.

В системата е предвиден отчет и на нематериални активи по МСФО. За тази цел се използват документи, аналогични на документите за отчет на основни средства.

thumb_075

Отчет по МСФО на стоково - материалните ценности

Между правилата за отчет на стоково-материалните ценности (СМЦ) по МСФО и по счетоводен отчет има различия. Във връзка с това в подсистемата за отчет по МСФО е реализирана възможност за водене на паралелен отчет на стойността на запасите. Но където е възможно се използва процедурата за пренос на операции, което позволява съкращаване на трудоемкостта за водене на отчетността по МСФО.

С помощта на процедурата за пренос на операции в отчета по МСФО се отразяват постъпленията на СМЦ. Дадената процедура осигурява преноса на данни на основата на таблиците за съответствие на сметките на отчета по МСФО със сметките на счетоводния отчет. При това операциите за изписване на стоки и материали не се пренасят в подсистемата на отчета по МСФО, доколкото стойността на изписваните запаси в отчета по МСФО може да се различава от стойността в счетоводния отчет, например, в следствие на преоценяване или в следствие на употреба на различни валути в отчета. 

thumb_076

За отчитане на изписаните СМЦ са предвидени два метода за оценяване на запасите:

 • ФИФО
 • Средно претеглена стойност

Метода ЛИФО е разрешен за прилагане в счетоводния отчет, но не се прилага за отчитане по МСФО.

За удовлетворяване изискванията на МСФО е предвидена и възможност за периодично преоценяване на СМЦ.

Разчет на себестойността по МСФО

Разчета на себестойността в съответствие с МСФО се различава от счетоводния разчет по класификацията и състава на разходните статии. Поради тази причина произведената продукция се регистрира в отчета по МСФО, независимо от другите видове отчети, с помощта на документ "Разчет на себестойността на готова продукция".

077

Справки и отчети по МСФО

1C:Enterprise ERP предоставя редица справки, които може да се използват за контрол на текущото състояние на отчета по МСФО. Тези справки са аналогични на стандартните справки в счетоводния отчет (оборотно-салдова ведомост, карта на сметката и др.). За стандартните справки на отчетността по МСФО също е предоставен механизъм за разшифровка, с помощта на който може да се получи детайлен отчет за начина и причините за формиране на даден показател.

Към стандартните справки може да се отнесе пробният баланс, чрез който може да се получи най-обща информация за състоянието на отчета по МСФО.

thumb_078 

Пробният баланс е известен като работен отчет. По своето съдържание и възможности дадената справка е напълно аналогична на оборотно-салдовата ведомост, само че в пробният баланс салдото на сметките се показва в "сбит" вид: дебитното салдо се изобразява със знак "плюс", а кредитното - със знак "минус".

Системата обезпечава формирането на индивидуална отчетност по МСФО за резултатите от финансово-стопанската дейност на предприятието.

Към индивидуалната отчетност се отнасят:

 • Баланс;
 • Отчет за приходи и разходи;
 • Отчет за капитала;
 • Отчет за движение на паричните средства; 

thumb_079

Отчетите се формират автоматично като необходимо условие за правилното формиране на отчетите е изпълнението на процедурите за приключване на период.

Консолидирана отчетност

Системата предоставя възможност за формиране и на консолидирана отчетност по МСФО. В консолидираната отчетност се обединяват данните от няколко организации.

080 

Консолидирана отчетност може да бъде формирана за организации, използващи обособени информационни бази. За подготовка на консолидираните отчети се изисква стартиране на специална процедура. 

thumb_081

Дадената процедура осъществява операции между организациите, посочени в списъка за консолидация и формира комплект от консолидирани отчети, аналогични на комплекта за индивидуална отчетност.


1C:Enterprise ERP

Контакти

Единен телефон за контакт
02/4901600
e-mail: [email protected]

© 2023 DAVID Holding Company. All Rights Reserved.

Този сайт използва „бисквитки“ (cookies). Разглеждайки съдържанието на сайта, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“ също приемате и общите условия на уебсайта. Моля, прочетете и нашата политика за поверителсност и защита на личните данни, приемайки тези условия Вие се съгласявате с обработката на вашите лични данни съгласно законодателството (Общия регламент за защита на данните) и описва какво правим с вашите лични данни, съгласно правното основание, на което го правим, и да предоставим повече информация относно вашите права.
pdfПравила и условия | pdfПолитика за лични данни