• 02 490 1600
 • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Счетоводна и данъчна отчетност

Възможностите за извършване на счетоводната дейност, реализирани в 1С:Enterprise ERP, осигуряват пълно съответствие както със законодателството, така и с потребностите на реалния бизнес, в това число: 

Организацията на системата осигурява висока степен на автоматизация при формиране на счетоводната отчетност. Поддържа се единна информационна база за извършването на счетоводна дейност за няколко юридически лица едновременно. Такава организация на дейността позволява да се автоматизират предприятия с достатъчно сложна организационна структура. В счетоводният отчет автоматично се отразяват всички стопански операции на предприятието. Потребителите могат самостоятелно да управляват методиката на отчета в рамките на настройка на отчетната политика, да създават нови счетоводните сметки, подсметки и аспекти на аналитичност. 

thumb_044

В счетоводните сметки може да се задава признак за водене на количествен отчет и признак за валутен отчет. Така при регистрацията на документите, освен сумата в лева, в счетоводните статии ще бъдат указани количеството и сумата в чуждестранна валута. Това позволява отразяване на стопанските операции едновременно в синтетичният счетоводен отчет и в няколко аспекта на аналитичния счетоводен отчет като тази възможност не създава допълнителни трудности за потребителя, тъй като записите се формират автоматично.

045

Основен способ при регистриране на стопански операции в отчета е въвеждане в информационната база на документи, съответстващи на първичните документи на счетоводния отчет. Счетоводните записи се формират автоматично при условие, че в документа бъде установен признак за отразяване в счетоводния отчет. Някои документи могат да не бъдат отразени в счетоводния отчет.

 

Отчитане на взаиморазчетите с контрагентите

Счетоводното отчитане на разчетите с контрагентите зависи от методиката на взаиморазчетите, определена във всеки конкретен договор. С един контрагент могат да бъдат сключени няколко договора с различни условия. 

thumb_046

В договора се посочва валутата, в която ще се отчитат разчетите с контрагента и степента на детайлизация на следене на задълженията - по договора като цяло, конкретно по издадени/получени фактури или по всеки друг разчетен документ (за експедиция, за плащане и т.н.).

При регистриране на разчетен документ в информационната база счетоводните операции се създават автоматично. При това като аналитичности могат да бъдат посочени договора и разчетния документ. Счетоводните сметки за отчет на разчетите се посочват в разчетния документ. По правило счетоводните сметки се попълват автоматично от системата съгласно критерии, зададени от упълномощен за това потребител. 

thumb_047

При създаване на документи от потребителите счетоводните сметки ще се попълнят автоматично със стойности по подразбиране, зареждани от специален списък, съхраняван в системата. 

thumb_048

Благодарение на автоматичното попълване на счетоводните сметки въвеждането на разчетните документи се извършва от потребители, които не са счетоводители. А счетоводителите могат само да контролират състоянието на списъка, използван за автоматично попълване на счетоводните сметки и резултатите от осчетоводяването на документите в оборотната ведомост и останалите счетоводни справки.

 

Отчет на банкови и касови операции

Банковите и касовите операции се инициират с документите за движение на парични средства. Ако в документа не е изключена опцията "Отрази в счетоводния отчет", то при регистриране на плащането, операциите ще бъдат формирани автоматично.  

Информацията за банковите операции се въвежда в системата с помощта на документите Платежно нареждане входящо, Платежно нареждане изходящо, Валутен арбитраж и Покупко-продажба на валута. От самия документ може да се отвори списък с операциите, формирани чрез документа. 

thumb_049

Създадените счетоводни операции са достъпни само за преглед, непосредственото им коригиране е невъзможно. За промяна на регистрациите е необходимо да се промени информацията в документа и да се пререгистрира. Така старите счетоводни статии се заменят съгласно промяната в документа.

Банковите сметки могат да се отчитат в системата чрез счетоводни сметки, подсметки или като аналитични признаци на сметки и подсметки. В документа за движение на паричните средства се посочва конкретната банкова сметка и при регистрация на документа тя се записва като аналитичност на съответната счетоводна сметка.

Информацията за касовите операции се въвежда в системата с помощта на документите Приходен касов ордер, Разходен касов ордер, Прехвърляне на парични средства, Валутен арбитраж и Покупко-продажба на валута. Счетоводните операции по касовите документи, също ще бъдат формирани автоматично при условие, че не е изключена опцията "Отрази в счетоводен отчет".

thumb_050

Отчет на търговските операции

В системата 1C:Enterprise ERP е предвидено отразяване в счетоводния отчет на всички видове търговски операции. Счетоводните операции се формират чрез въвеждане на съответните търговски документи: "Постъпление на стоки и услуги", "Реализация на стоки и услуги", "Отчет за дневните продажби" и др. 

thumb_051

По правило счетоводните сметки се попълват автоматично от системата съгласно критерии, зададени от упълномощен за това потребител. 

thumb_052

При създаване на документи от потребителите счетоводните сметки ще се попълнят автоматично със стойности по подразбиране, зареждани от специален списък, съхраняван в системата. 

thumb_053

Благодарение на автоматичното попълване на счетоводни сметки въвеждането на разчетни документи се извършва от потребители, които не са счетоводители. А счетоводителите могат само да контролират състоянието на списъка, използван за автоматично попълване на счетоводните сметки и резултатите от осчетоводяването на документите в оборотната ведомост и останалите счетоводни справки.

 

Производствен отчет

Отражението на производствените процеси в счетоводния отчет се осъществява чрез въвеждане на съответните документи за преместванията на суровини, материали и стоки между различните подразделения на предприятието, изготвянето на готова продукция и полуфабрикати, оказване на производствени услуги, преки и косвени производствени разходи и автоматично формиране на счетоводни операции за всеки документ.

Предаването на материали в производството може да бъде оформено с помощта на документа "Искане": 

thumb_054

Произведената продукция може да бъде отразена с помощта на документа "Отчет производство за смяна": 

thumb_055

Производството на готова продукция и полуфабрикати се оценява по планова себестойност. В документа "Отчет производство за смяна" могат да бъдат посочени и допълнителни производствени разходи, възнаграждение на изпълнителите, заприходяване на върнати отпадъци в производството. При регистрация на документа всички тези факти автоматично ще се отразят в счетоводния отчет чрез формиране на съответните операции.

За определяне на фактическата себестойност на произведената продукция в края на месеца се извършва инвентаризация на незавършеното производство, резултатите от която се въвеждат в системата, за да се изведат данните за остатъците на материали в незавършеното производство по счетоводният отчет и съответно да се коригират данните за материалите, автоматично изписани в производството на готова продукция  в течение на месеца.

В края на месеца се извършва разчет на себестойността на готовата продукция, обезпечаващ автоматичното формиране на регистрациите за разпределение на преките и косвени разходи по подразделения на организацията.

056

Отчет на основни средства и нематериални активи

Операциите за отчет на основни средства и нематериални активи - постъпление, приемане към отчет, модернизация, предаване, изписване - се регистрират в системата със съответните документи. Системата предоставя възможност за регистриране на допълнителни разходи, свързани с придобиване и монтаж на актива и добавяне на тези разходи към първоначалната му стойност.

При приемане на актив в системата се попълват цялата информация, необходима за счетоводният отчет и последващото начисление на амортизация. Тази информация може да се види в документа Приемане на отчет. 

thumb_057

thumb_058

При регистриране на актива се посочват счетоводната сметка за отчет на актива и сметката за амортизация, материално отговорното лице (МОЛ), способа за амортизация и срок на полезно използване на актива. Могат да се използват сложни способи за амортизация, да се разпределят сумите за начислена амортизация за месеца между няколко сметки или аналитични признаци. За основните средства, използващи се сезонно, може да се зададе график за начисляване на амортизациите.

Амортизацията за всички активи се изпълнява в края на всеки месец чрез автоматизирана операция на системата.

 

Отчет на работното облекло и екипировка

В решението 1С:Enterprise ERP са обхванати и стопанските операции за отчитане на работното облекло, инструменти и екипировка,  които се водят на личен отчет по служители.

С документите в системата могат да се проследява: предаването на материалите на служителите, връщането им, месечно погасяване на стойността им или изписването им на разход.

thumb_059

Предвидени са документи за начисляване на амортизация и средства за настройка на начина на изписване на разход, размера на месечното изхабяване, вида на изписвания разход и подразделенията, за които те са предназначени.

 

Отразяване на заплатите в счетоводният отчет

1С:Enterprise ERP обезпечава отразяването на операциите по начисляване на работните заплати и свързаните с тях удръжки.

Начисляването на работните заплати в голяма степен е автономно. За отразяване на тези данни е предназначен документа "Отразяване на заплати в регламентираният отчет". 

thumb_060

При регистриране на документа, автоматично се записват и счетоводните операции, свързани с отразяването на заплатите в счетоводния отчет.

Попълването на документа „Отразяване на заплати в регламентираният отчет" може да се извърши автоматично чрез импортиране на информацията от други информационни системи.

 

Отчитане на ДДС

В 1С:Enterprise ERP са отчетени всички изисквания на законодателството, касаещи данък добавена стойност (ДДС). Системата автоматизира всички необходими процедури, в частност, формиране на фактури, Дневници Покупки и Продажби, изготвяне на Справка-декларация, VIES декларация и данни за носители към НАП.

Сумата на ДДС взима от Фактурата, която се създава почти автоматично на основание на информацията от документа за доставка/продажба. За Получената фактура трябва да се въведат само датата и номера от фактурата на доставчика. А в Издаваната фактура трябва да се въведат само данните за получателя на стоките/услугите и неговите данни.

thumb_061 

Издаваните чрез системата фактури са съобразени с изискванията на Закона за счетоводство, Закона за ДДС и неговият правилник. На основание на информацията от създадените документи за продажба се съставят Издадени фактури. В случай, че документите за продажба са изготвени във валута, при съставянето на фактурата системата автоматично изчислява левовата равностойност по курса за деня на документа. От създадените в системата документи се разпечатват на хартия оригинала и копията на фактурата. 

thumb_062 

Изготвяните дневници за покупки и продажби, както и справка-декларацията и носителите за ДДС се формират автоматично от системата.

thumb_063

thumb_064

thumb_065

Приключване на период

При счетоводното приключване на период за относително кратък период от време трябва да се провери голям обем информация, да се разчетат данните според резултатите от месеца и да се въведат задължителни операции. Изброените проблеми успешно се решават в 1С:Enterprise ERP.

Автоматизирани са всички регламентирани операции, които е необходимо да се изпълнят към края на месеца:

 • Начисляване на амортизации;
 • Преоценка на валутни средства;
 • Изписване на разходи за бъдещи периоди;
 • Разчет на себестойността на продукцията;
 • Корекции на фактическата себестойност;
 • Закриване на счетоводни сметки;
 • Операции по разпределение на общи разходи: по видове дейности и по подразделения;
 • Разчети по печалбата;

За изпълнението на всеки разчет трябва да се въведе съответният документ в информационната база и да се посочи в него препратка за организация и приключващ месец. Разчета и формирането на регистрациите ще се изпълни автоматично. 

066

Действията по приключвателните операции са изведени като списък с настройки, което позволява лесно коригиране и допълване от потребителите.

 

Справки и отчети

В системата съществуват готови справки и отчети, с които се извеждат данни за състоянието и оборотите по сметки, регистри, аналитични признаци и други реквизити, определящи  обектите на отчитане. Условно може да се разделят на три групи:

Справки и отчети, имащи оперативен характер и подпомагащи счетоводителите да извършват и контролират процеса на счетоводната отчетност:

 • Сметкоплан и Оборотна ведомост;
 • Справки по сметка: ведомост, карта (хронология), анализ, обороти по периоди, Шахматна ведомост;
 • Анализ и справки по аналитични признаци, Кореспонденции и обороти по сметка и аналитичности;
 • Главна книга;
 • САП, ДАП, Ведомости, протоколи от инвентаризация, списъци за завеждане, отписване и амортизационни начисления на дълготрайни активи;
 • Ведомости и протоколи от инвентаризация и брак на Стоково материалните запаси;
 • Справки относно себестойността на стоките и продукцията; 

thumb_067

Справки и отчети, конкретно изисквани по Закона за счетоводството и други нормативни документи:

 • Баланс;
 • Отчет за приходите и разходите;
 • Отчет за собствения капитал;
 • Отчет за паричния поток;
 • Дневници и Справка-декларация по ДДС, носители за тяхното отчитане и приложения към тях, VIES декларация, Годишна справка-декларация по ДДС;
 • Инвентарни описи на Дълготрайни активи, данъчен и счетоводен амортизационен план, Временни данъчни разлики, Амортизируеми активи по категории, Движение на активи и други справки; 

thumb_068

Справки, имащи управленски характер за следене състоянието на предприятието:

 • Ведомости за разходите по произведената продукция;
 • Ведомости, справки и отчети за отчитане продажбите, покупките, запасите, производството, готовата продукция, брака, разходите по елементи на себестойността (материали, труд, други преки разходи, косвени разходи, общоцехови, общозаводски, други);
 • Справки по отчитане движението на паричните средства, Платежен календар;
 • Отчитане на работното облекло, специални средства, разчети с контрагентите;
 • Управленски отчет, предназначен за ръководството на предприятието, включващ данни за: наличните парични средства и тяхното движение, разчети с подотчетни лица, вземания и задлъжнялост с контрагенти, остатъци на стоки, оборотни средства, планирани постъпления и разходи, сравнителни таблици, диаграми и други. 

thumb_069

В голяма част от справките в системата е наличен механизъм за детайлизация на данните. Например в Оборотно-салдовата ведомост за получаване на по-детайлна информация потребителя може с двукратно кликване с мишката на нужният ред да отвори в нов прозорец картата (хронологията) на избраната сметка. След това при необходимост от детайлизация до конкретна регистрация може да се изведе документа създал регистрацията. 

Справките в системата се извеждат по еднотипен начин, позволяващ както избор на период, така и настройка за детайлизация на данните по аналитичност, списък от реквизити, сортировка, филтри и други. Могат да бъдат изведени по начин, удобен за изпращане по електронна поща с цел преглеждане от ръководството на предприятието. Извежданите в 1С:Enterprise ERP справки могат да се експортират в MS Excel, MS Word или обикновен текстов файл TXT. 

В 1C:Enterprise ERP съществува и Генератор на справки, който представлява мощен инструмент за създаване на справки и отчети, които не са предварително дефинирани в системата.


1C:Enterprise ERP

Контакти

Единен телефон за контакт
02/4901600
e-mail: [email protected]

© 2023 DAVID Holding Company. All Rights Reserved.

Този сайт използва „бисквитки“ (cookies). Разглеждайки съдържанието на сайта, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“ също приемате и общите условия на уебсайта. Моля, прочетете и нашата политика за поверителсност и защита на личните данни, приемайки тези условия Вие се съгласявате с обработката на вашите лични данни съгласно законодателството (Общия регламент за защита на данните) и описва какво правим с вашите лични данни, съгласно правното основание, на което го правим, и да предоставим повече информация относно вашите права.
pdfПравила и условия | pdfПолитика за лични данни