• 02 490 1600
 • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Всички новини

Възможност за Еврофинансиране на ERP системи в МСП

На 15 юни 2016 година стартира процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“, по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Размера на безвъзмездната финансова помощ е от 50 000 лв до 391 166 лв, а максималния процент на финансиране от оперативната програма е до 70% от стойността на проекта. Срока за подаване на проектни предложения е до 15 Август 2016 година.

Сред допустимите дейности за развитие и укрепване на управленския капацитет на предприятията са дейности за насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги:

 1. Дейности за разработване и въвеждане на ИКТ базиран софтуер за управление на бизнес процесите в предприятията;
 2. Дейности за придобиване и въвеждане на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията.
 3. Дейности за инвестиции в ново оборудване и/или специализирани софтуерни приложения, допринасящи за въвеждането на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията.
 4. Дейности за услуги по използването на софтуер за управленски системи като услуга - Saas (Software as a service). Задължително условие за този вид услуги е те да включват само допустимите по процедурата ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията.

Може да се възползвате от възможността за европейско финансиране ако сте малко или средно предприятие (МСП) с потребност от:

 • Оптимизация на бизнес процесите, чрез внедряване на ERP система от висок клас.
 • Ефективно управление и внедряване на нови методи за производство (lean manufacturing), доставки (just in time) и продажби.
 • Стратегическо и оперативно планиране на всички дейности и потребности.
 • Прецизно калкулиране на планова и фактическа себестойност на продукцията.
 • Оперативен контрол в реално време и пълна проследимост на бизнес процесите.
 • Повишаване на доверието към Вас чрез предоставяне на бърза, точна и адекватна на бизнес ситуацията информация на вашите клиенти, доставчици и партньори.

За да научите повече за възможностите да подготвите успешен проект за внедряване на ERP система с еврофинансиране създадохме за Вас и кратко ръководство за внедряване на ERP система с европейско финансиране до 70% по-евтино, което  можете да заявите безплатно от тук.

Ние от ДАВИД Холдинг АД, като водещ доставчик на софтуерни решения за бизнеса и бизнес консултиране, Ви предлагаме нашите безплатни консултантски услуги при изготвяне на проектно предложение за европейско финансиране по проект BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“, по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

 


ERP система с Европейско финансиране за МСП

До края на месец май 2016 година предстои откриване за кандидатстване по процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“, по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Цели на процедурата:

Развитие на управленския капацитет и растеж на малките и средни предприятия (МСП) в България чрез подкрепа за специализирани услуги и насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги.

Размер на безвъзмездната финансова помощ:

 • Минимален размер – 50 000 лв.
 • Максимален размер - 391 166 лв.
 • Максимален процент на финансиране от оперативната програма – 70%

Приоритизиране на проекти:

Максималният брой точки за оценка на проектните предложения е 100 точки. В методиката за оценка са заложени следните критерии за приоритизиране на проекти:

 • проекти, които се изпълняват на територията на Северозападния район за планиране -5 точки;
 • проекти за въвеждане на системи за управление на околната среда (проекти, включващи дейности за въвеждане на системи за управление съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 14001; ERP системи, включващи модули за управление на отпадъците от дейността, екомаркировки и пр.) –5 точки;
 • Участие на кандидата в процедури по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" и/или Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 – 5 точки.

В условията за кандидатстване са заложени следните критерии за допустимост на кандидатите:

 1. Кандидатите са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите;
 2. Имат минимум 3 /три/ приключени финансови години към датата на обявяване на процедурата. (2013, 2014 и 2015 г.);
 3. Отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия;
 4. Кандидатите са реализирали минимален размер на нетни приходи от продажби общо за последните 3 /три/ приключени финансови години в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:
  • Микро предприятие – по-малко или равно на 250 000лв.
  • Малко предпиятие - по-малко или равно на 750 000лв.
  • Средно предприятие - по-малко или равно на 3 000 000лв.;
 5. Развиват своята основна икономическа дейност и дейността, за която кандидатстват в една от определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 групи сектори на икономическа дейност съгласно тяхната технологична интензивност, както следва:

Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства:

   • С20 „Производство на химични продукти“;
   • C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“;
   • C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“;
   • С27 „Производство на електрически съоръжения“;
   • С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“;
   • С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“;
   • С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“;

Интензивни на знание услуги:

   • J58 „Издателска дейност“;
   • J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“;
   • J60 „Радио и телевизионна дейност“;
   • J61 „Далекосъобщения“;
   • J62 „Дейности в областта на информационните технологии“;
   • J63 „Информационни услуги“;
   • М72 „Научноизследователска и развойна дейност“;

Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства:

   • С10 „Производство на хранителни продукти“ (с изключение на дейности 10.1 – 10.6; 10.81, 10.83, 10.84; 10.91);
   • С11 „Производство на напитки“ (с изключение на дейности 11.2, 11.3, 11.6);
   • С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“
   • С14 „Производство на облекло“;
   • С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“;
   • С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от                слама и материали за плетене“;
   • С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“;
   • С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“;
   • С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“;
   • С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“;
   • С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“;
   • С24 „Производство на основни метали“;
   • С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“;
   • С31 „Производство на мебели“;
   • С32 „Производство, некласифицирано другаде“;
   • С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“.

 

Допустими по процедурата са проекти, включващи следните дейности:

  I. Дейности за развитие и укрепване на управленския капацитет на предприятията:

   1. Въвеждане и сертифициране на системи за управление в съответствие с изискванията на национални/европейски/международни стандарти:

 • Дейности за услуги по въвеждане на системи за управление в съответствие с изискванията на национални/европейски/международни стандарти;
 • Дейности за услуги по сертифициране на системи за управление в съответствие с изискванията на национални/европейски/международни стандарти;
 • Дейности за инвестиции в ново оборудване и/или специализирани софтуерни приложения, допринасящо за въвеждане и/или спазване на съответствието с изискванията на въведената/ите сертифицирана/и система/и за управление.

   2. Постигане на съответствие на продукти с национални/европейски/международни стандарти:

 • Дейности за услуги във връзка с постигане на съответствие и оценка на съответствието на продукти с така наречените „съществени изисквания” към тях, определени в Наредбите, приети по чл. 7 на Закона за техническите изисквания към продуктите /транспониращи в националното законодателство хармонизираните изисквания на Директивите от Новия подход/ - СЕ маркировки;
 • дейности за услуги във връзка с постигане на съответствие на продукти с така наречените „съществени изисквания” към тях, определени в Наредбите, приети по чл. 7 на Закона за техническите изисквания към продуктите /транспониращи в националното законодателство хармонизираните изисквания на Директивите от Новия подход/ - СЕ маркировки;
 • дейности за услуги във връзка с оценка на съответствието на продукти с така наречените „съществени изисквания” към тях, определени в Наредбите, приети по чл. 7 на Закона за техническите изисквания към продуктите /транспониращи в националното законодателство хармонизираните изисквания на Директивите от Новия подход/ - СЕ маркировки;
 • дейности за услуги във връзка с постигане на съответствие и оценка на съответствие на продукти с национални/европейски/международни стандарти;
 • дейности за услуги във връзка с постигане на съответствие на продукти с национални/европейски/международни стандарти;
 • дейности за услуги във връзка с оценка на съответствие на продукти с национални/европейски/международни стандарти.
 • дейности за услуги във връзка с присъждане на знак за екомаркировка;
 • дейности за инвестиции в ново оборудване (контролни системи, технически средства за измерване и изпитване и т.н) и/или специализирани софтуерни приложения, допринасящ/и за: постигане на съответствие на продукти с изисквания към тях, определени в Наредбите, приети по чл. 7 на Закона за техническите изисквания към продуктите; постигане на съответствие и оценка на съответствие на продукти с национални/европейски/международни стандарти; присъждане на знак за екомаркировка.
   

   3. Внедряване и сертифициране на добри производствени практики: 

 • Дейности за услуги във връзка с внедряване и сертифициране на добри производствени практики (ДПП):
 • дейности за услуги във връзка с внедряването на ДПП;
 • дейности за услуги във връзка със сертифицирането на ДПП;
 • дейности за инвестиции в ново оборудване и/или специализирани софтуерни приложения, допринасящ/и за внедряване и/или спазване на съответствие с изискванията на добри производствени практики.

4. Ре-сертификация на системите за управление:

 • Дейности за услуги във връзка с ре-сертификацията на вече въведена от предприятието система за управление;
 • Дейности за инвестиции в ново оборудване и/или специализирани софтуерни приложения, допринасящ/и за въвеждане и/или спазване на съответствието с изискванията на въведената/ите ре-сертифицирана/и система/и за управление.

  5. Реинженеринг на процесите в предприятията:

 • Дейности за ползване на специализирани консултантски услуги за реинженеринг на процесите в предприятията;
 • Дейности за инвестиции в ново оборудване и/или специализирани софтуерни приложения, допринасящ/и за препроектиране/реорганизация на бизнес процесите в предприятията като резултат от ползваните услуги за реинженеринг на процесите в предприятията.

 II. Дейности за насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги:

 1. Дейности за услуги за разработване и въвеждане на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията;
 2. Дейности за придобиване и въвеждане на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията.
 3. Дейности за инвестиции в ново оборудване и/или специализирани софтуерни приложения, допринасящ/и за въвеждането на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията.
 4. Дейности за услуги по използването на софтуер за управленски системи като услуга - Saas (Software as a service) . Задължително условие за този вид услуги е те да включват само допустимите по процедурата ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията.
 5. дейности за услуги за „колокация“ на сървъри, необходими за въвеждането на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията. Колокационните услуги са допустими само за сървърите, които са придобити в рамките на проекта във връзка с въвеждането на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията. 

Ако отговаряте на изложените критерии за допустимост и имате потребност от:

 • Оптимизация на бизнес процесите чрез внедряване на ERP система от Висок клас.
 • Намаляване на ресурсите за обработка на информация и преноса и между различни отдели и системи.
 • Подобряване на процесите и резултатите от стратегическо и оперативно планиране на всички аспекти от дейността.
 • Своевременно калкулиране на планова и фактическа себестойност на продукцията.
 • Оперативен контрол в реално време и пълна проследимост на бизнес процесите в предприятието.
 • Повишаване на доверието към Вас чрез предоставяне на бърза, точна и адекватна на бизнес ситуацията информация на вашите клиенти, доставчици и партньори 

Ние от ДАВИД Холдинг АД, като водещ доставчик на софтуерни решения за бизнеса и бизнес консултиране, Ви предлагаме нашите безплатни консултантски услуги при изготвяне на проектно предложение за европейско финансиране по проект BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“, по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

КРАТКО РЪКОВОДСТВО ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ERP СИСТЕМА С ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ ДО 70% ПО-ЕВТИНОможете да заявите от тук


Страница 1 от 9

За нас

Контакти

Единен телефон за контакт
02/4901600
e-mail: [email protected]

© 2023 DAVID Holding Company. All Rights Reserved.

Този сайт използва „бисквитки“ (cookies). Разглеждайки съдържанието на сайта, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“ също приемате и общите условия на уебсайта. Моля, прочетете и нашата политика за поверителсност и защита на личните данни, приемайки тези условия Вие се съгласявате с обработката на вашите лични данни съгласно законодателството (Общия регламент за защита на данните) и описва какво правим с вашите лични данни, съгласно правното основание, на което го правим, и да предоставим повече информация относно вашите права.
pdfПравила и условия | pdfПолитика за лични данни