Решения

Финансово управление

1C:ERP е пълнофункционална ERP система от висок клас, включваща всичко необходимо за финансовото управление, бюджетиране и контролинг, както и счетоводна отчетност по националните и международните стандарти:

  • Управление на производствената дейност - отчитане на производството и контрол на себестойността
  • Управление на складовите запаси - финансово отчитане на материалите и складовите запаси, управление на множество складове и материално отговорни лица
  • Управление на доставките - следене на плащанията към доставчици и изграждане на платежен календар, натрупване на всички допълнителни разходи към определена доставка
Image

  • Управление на продажбите - отчитане и следене на продажбите и изпълнението на плановите показатели, следене на плащания, просрочия и кредитни лимити на клиенти
  • Управление на отношенията с клиенти и доставчици - пълнофункционална CRM система, включваща пълна история на взаимоотношенията с дедения контрагент, включително данни за попупки, продажби, задължения, изграждане на маркетингови кампании, анализ на ефективността на мениджърите по продажбите
  • Управление на основните средства - материални и нематериални активи, производствено оборудване, капилатови инвестиции и упрваление на проекти, амортизационни планове, работно облекло
  • Управление на финансите - следене на разплащанията, вземания и задължения, оперативен контрол, кредитни лимити, просрочия и падежи и платежен календар, следене на реалната себестойност на продукцията и сравнението й с плановата, управление на бюджети и контролинг
  • Счетоводна отчетност по националните и международни стандарти - гъвкави възможности за счетоводна отчетност на множество фирми, свързани лица и холдингови структури, пълно съответствие с националните счетоводни стандарти, сертификация по международните стандарти
  • Справки и анализи - пълен набор от стандартни справки, задълбочени анализи по множество показатели (Business Inteligence), гъвкави възможности за настройка, генератор на справки (Report Generator) за създавне на собствени
  • Мониторинг на показателите за дейността - дефиниране и следене в реално време на ключови фианансови показатели за дейността (Key Performance Indicators)

1C:ERP включва пълен набор от функции за управление на финансите и разплащанията, счетоводната отчетност , управление на актвивите и основните средства, управление на персонала, бюджетиране и контролинг.

Налице са гъвкави възможности за интеграция и обмен на данни с други външни системи - например за оперативното управление на дейността.

Image
Image