Решения

Производство

На производствените фирми, 1C:ERP предлага комплексно решение, включващо всичко необходимо за оперативното управление на всички процеси, както и ефективни средства за финансово управление и контрол.

1C:ERP е пълнофункционална ERP система от висок клас, включваща всичко необходимо за оперативното и финансово управление на производствено предприятие:

Image

 • Управление на производствената дейност - планиране, следене на натоварване и капацитета на оборудването и човешкия ресурс, планови и аварийни ремонти, гъвкаво оперативно препланиране на производството при динамична промяна условията, контрол на качеството
 • Управление на складовите запаси - пълнофункционална система за управление на материалите и складовите запаси, управление на множество складове, движения между тях, инвентаризация, брак, условия за съхранение
 • Управление на доставките - подбор на доставчици по различни критерии, следене на срокове на доставка, дефиниране на минимални запаси, планиране на доставките, групиране и разпределяне на допълнителни разходи, входящ контрол на качеството на материалите
 • Управление на продажбите - планиране на продажбите на основата на предварително заложени показатели, отчитащи различни параметри на тъсенето - сезонност, зонално разпределение и други, отчитане на реалните поръчки и възможностите им за изпълнение и сроковете по тях, прецизно оферериране на основата реални срокове и себестойност
 • Управление на отношенията с клиенти и доставчици - пълнофункционална CRM система, включваща пълна история на взаимоотношенията с дедения контрагент, включително данни за попупки, продажби, задължения, изграждане на маркетингови кампании, анализ на ефективността на мениджърите по продажбите
 • Управление на основните средства - материални и нематериални активи, производствено оборудване, капилатови инвестиции и упрваление на проекти
 • Управление на персонала - планиране на нуждите от персонал, управление на наемането и тръсенето на персонала, развитие и обучение на персонала
 • Управление на финансите - следене на разплащанията, вземания и задължения, оперативен контрол, кредитни лимити, просрочия и падежи и платежен календар, следене на реалната себестойност на продукцията и сравнението й с плановата, управление на бюджети и контролинг
 • Счетоводна отчетност по националните и международни стандарти - гъвкави възможности за счетоводна отчетност на множество фирми, свързани лица и холдингови структури, пълно съответствие с националните счетоводни стандарти, сертификация по международните стандарти
 • Справки и анализи - огромно разнообразие от стандартни справки, необходими за оперативното извършване на дейността, задълбочени анализи по множество показатели (Business Inteligence), гъвкави възможности за настройка, генератор на справки (Report Generator) за създавне на собствени
 • Мониторинг на показателите за дейността - дефиниране и следене в реално време на ключови показатели за дейността (Key Performance Indicators), дефинирани отделно за ръководители на различни нива

Системата 1C:ERP включва пълен набор от функции за управление на оперативната дейност, финансите и разплащанията, счетоводната отчетност , управление на актвивите и основните средства, управление на персонала, бюджетиране и контролинг.

На основата на 1C:ERP са разработени вертикални решения за хранително-вкусовата промишленост и машиностроене.

Image
Image