Решения

Оперативно управление

Решенията на основата на 1C:ERP позволяват да се използват не само за всички аспекти на дейността на организацията, включително счетоводна отчетност и финансово управление, но и само за оперативно управление, когато финансите се управляват от друга система или счетоводната дейност е изнесена извън рамките на организацията.

1C:ERP е пълнофункционална ERP система от висок клас, включваща всичко необходимо за оперативното  управление на производствено предприятие:

Image


  • Управление на производствената дейност - планиране, следене на натоварване и капацитета на оборудването и човешкия ресурс, планови и аварийни ремонти, гъвкаво оперативно препланиране на производството при динамична промяна условията, контрол на качеството
  • Управление на складовите запаси - пълнофункционална система за управление на материалите и складовите запаси, управление на множество складове, движения между тях, инвентаризация, брак, условия за съхранение
  • Управление на доставките - подбор на доставчици по различни критерии, следене на срокове на доставка, дефиниране на минимални запаси, планиране на доставките, групиране и разпределяне на допълнителни разходи, входящ контрол на качеството на материалите
  • Управление на продажбите - планиране на продажбите на основата на предварително заложени показатели, отчитащи различни параметри на тъсенето - сезонност, зонално разпределение и други, отчитане на реалните поръчки и възможностите им за изпълнение и сроковете по тях, прецизно оферериране на основата реални срокове и себестойност
  • Управление на отношенията с клиенти и доставчици - пълнофункционална CRM система, включваща пълна история на взаимоотношенията с дедения контрагент, включително данни за попупки, продажби, задължения, изграждане на маркетингови кампании, анализ на ефективността на мениджърите по продажбите
  • Управление на персонала - планиране на нуждите от персонал, управление на наемането и тръсенето на персонала, развитие и обучение на персонала
  • Справки и анализи - огромно разнообразие от стандартни справки, необходими за оперативното извършване на дейността, задълбочени анализи по множество показатели (Business Inteligence), гъвкави възможности за настройка, генератор на справки (Report Generator) за създавне на собствени
  • Мониторинг на показателите за дейността - дефиниране и следене в реално време на ключови показатели за дейността (Key Performance Indicators), дефинирани отделно за ръководители на различни нива

1C:ERP е ориентирана към търговски организации ERP система, предоставяща пълен набор от функции, необходими за ефективно оперативно управление на търговския процес - планиране, доставки, продажби, складово стопанство, следене на вземания и задължения, управление на взаимоотношенията с клиенти и доставчици (CRM), фактуриране, експедиция, пълен набор справки и анализи на търговския процес, включително Business Inteligence (BI), Системата позоволява дефиниране и следене на ключови показатели (KPI - Key Performance Indicators) за отделните основни дейности и ги предоставя на съответните отговорни лица и ръководители.

Системата 1C:ERP е подходяща за оперативно управление на дейностт на чисто търговски фирми, които не извършват допълнителна обработка на стоките и нямат производствена дейност или инженерингови услуги.

Решенията изградени на соновата на технологичната платформа 1C:Enterprise предлагат гъвкави възможности за интеграция и обмен на данни със други външни системи - например за финансово управление, счетоводна отчетност или работни заплати.

Image
Image