1C:ERP Business+

Управление на финансите

Управление на парични средства

Създаването на ефективен механизъм за управление на паричните потоци обезпечава предприятието с оперативна и достоверна информация за ускоряване оборотността на паричните средства.

Image

1C:ERP Business+ притежава гъвкави средства за управление на паричните средства, чрез които се изпълняват следните функции:

  • многовалутен контрол за движението на паричните средства;
  • регистрация на планираните постъпления и разходи на парични средства;
  • резервиране на парични средства за предстоящи плащания в разплащателни сметки и в касите;
  • разпределение на парични средства по очаквани входящи плащания;
  • изготвяне на платежен календар;
  • регистрация на касови/банкови документи, на основата на създадени вече първични документи;
  • възможност за разпределение (ръчно или автоматично) на суми от платежен документ по няколко договора и сделки;

Системата 1C:ERP Business+ предоставя механизми за автоматизирано управление на паричните средства на предприятието чрез планиране на постъпленията и разходите, контрол на изпълнението и анализ на евентуалните отклонения. Планирането на паричните средства може да се изпълнява в рамките на бюджетирането като съставения там финансов план (бюджет) да играе ролята на съвкупност от ориентири и ограничения на подсистемата за управление на паричните средства. Отделно от това, управлението на паричните средства може да се осъществява и с помощта на платежен календар.

Платежният календар представлява съвкупност от заявки за разход на парични средства и планирани парични постъпления. Платежният календар може да се съставя с детайлизация по банкови сметки и каси на предприятието. При съставянето на платежен календар системата автоматично проверява неговата изпълнимост.

032Чрез 1C:ERP Business+ се автоматизира процеса за оперативно планиране на парични средства като се предоставя възможност за използване на двустепенна схема за оформяне на парични операции:

  • Първа стъпка - регистриране на намерение чрез въвеждане на заявки за разход на парични средства и планирани постъпления на парични средства.
  • Втора стъпка - регистриране в системата на фактическото плащане.

033При попълване на заявката е предвидена възможност за резервиране на парични средства в дадена каса или банкова сметка като при резервирането са достъпни не само наличните парични средства, но и планираните за получаване.

034За преглед на обобщената информация от заявките за разход и планираните парични средства за получаване е предназначена справката "Платежен календар".

035На основание на въведените заявки и планираните парични средства за получаване могат да бъдат формирани касовите и банкови документи, при което по-рано въведената информация автоматично се пренася в новият документ с възможност за редакция.

036Системата предоставя възможност за автоматично формиране на касова книга и банкови извлечения, за извеждане на различни справки, касаещи движението на паричните средства като Ведомост на парични средства, Остатък на парични средства, Неизвършени входящи и изходящи плащания и други.038037

Image
Image