1C:ERP Business+

Управление на финансите

Счетоводна отчетност по международните стандарти

Подсистемата за финансова дейност по международните стандарти, разработена от фирмата „1С" с помощта на компанията PricewaterhouseCoopers, предоставя на финансовите отдели на организацията готова методологична основа за извършване на тази дейност в съответствие с международните стандарти за финансова отчетност (МСФО) и може да бъде адаптирана към особеностите за приложение на стандартите в конкретната организация.

Image

Възможностите за извършване на отчетност по МСФО, реализирани в 1С:ERP Business+, осигуряват:

070За целите на международния отчет в системата се използва сметкоплан по МСФО, който може да се настройва от потребителите, и осигурява:

  • водене на финансов отчет и подготовка както на индивидуална, така и на консолидирана финансова отчетност в съответствие с МСФО;
  • трансфер (пренос) на голяма част от записите (операциите) от подсистемата за счетоводна отчетност по правила, които могат гъвкаво да се определят от потребителя;
  • паралелно водене на отчетност по българските и международни стандарти в тези участъци, където различията между българските нормативи и изискванията на МСФО са съществени;
  • водене на собствена регламентирана документация (например начисляване на разходите, отчетност на резервите, отчетност на обезценените активи и др.), а също и на сторнировъчните операции

Сметкоплана по МСФО е аналогичен по своята структура на счетоводния сметкоплан. Той позволява да се води валутен, количествен и сумов отчет. Към всяка сметка могат да се прикрепят до три вида аналитични признаци.

Възможностите на системата позволяват да се минимизира трудоемкостта при водене на отчетност по МСФО за сметка на използване на данните от финансовата дейност по националните стандарти, да се съпоставят данните от финансовата дейност по националните стандарти и по МСФО, като с това се облекчава проверката на данните преди подготовката за отчет по МСФО и консолидацията на отчети на група организации;

В подсистемата е реализирано водене на отчет и формиране на отчетност по МСФО чрез пренасяне на регистрации от счетоводния отчет. При това се използва механизъм за паралелен отчет по отделни участъци (например основни средства, материално-производствени запаси), прилагат се ред функции и документи, позволяващи отчитане на стопанските операции според спецификата на МСФО, а също така се предоставя възможност за корекция на данните, получени при пренасянето от счетоводния отчет.

Отчета може да се въведе в чуждестранна валута, което се допуска от стандартите на МСФО. Също така подсистемата може да се настрои за водене на отчетност и съставяне на финансови отчети в съответствие с други чужди стандарти, включително US GAAP (Generally Accepted Accounting Principles).

В системата е предвидено формиране на основните отчети в съответствие със стандартите МСФО:

  • Баланс;
  • Отчет за приходи и разходи;
  • Отчет за промени в капитала;
  • Отчет за движението на парични средства;

Структурата на посочените отчети може да се променя в съответствие с особеностите в дейността на компанията.

Image
Image