1C:ERP Business+

Управление на финансите

Счетоводна и данъчна отчетност

Организацията на системата осигурява висока степен на автоматизация при формиране на счетоводната отчетност. Поддържа се единна информационна база за извършването на счетоводна дейност за няколко юридически лица едновременно.

Такава организация на дейността позволява да се автоматизират предприятия с достатъчно сложна организационна структура.

Image

Възможностите за извършване на счетоводната дейност, реализирани в 1С:Enterprise ERP, осигуряват пълно съответствие както със законодателството, така и с потребностите на реалния бизнес, в това число:

Отчитане на взаиморазчетите с контрагентите

046Счетоводното отчитане на разчетите с контрагентите зависи от методиката на взаиморазчетите, определена във всеки конкретен договор. С един контрагент могат да бъдат сключени няколко договора с различни условия.

В договора се посочва валутата, в която ще се отчитат разчетите с контрагента и степента на детайлизация на следене на задълженията - по договора като цяло, конкретно по издадени/получени фактури или по всеки друг разчетен документ (за експедиция, за плащане и т.н.).

047При регистриране на разчетен документ в информационната база счетоводните операции се създават автоматично. При това като аналитичности могат да бъдат посочени договора и разчетния документ. Счетоводните сметки за отчет на разчетите се посочват в разчетния документ. По правило счетоводните сметки се попълват автоматично от системата съгласно критерии, зададени от упълномощен за това потребител.

048При създаване на документи от потребителите счетоводните сметки ще се попълнят автоматично със стойности по подразбиране, зареждани от специален списък, съхраняван в системата.

Благодарение на автоматичното попълване на счетоводните сметки въвеждането на разчетните документи се извършва от потребители, които не са счетоводители. А счетоводителите могат само да контролират състоянието на списъка, използван за автоматично попълване на счетоводните сметки и резултатите от осчетоводяването на документите в оборотната ведомост и останалите счетоводни справки.

044В счетоводният отчет автоматично се отразяват всички стопански операции на предприятието. Потребителите могат самостоятелно да управляват методиката на отчета в рамките на настройка на отчетната политика, да създават нови счетоводните сметки, подсметки и аспекти на аналитичност.

045В счетоводните сметки може да се задава признак за водене на количествен отчет и признак за валутен отчет. Така при регистрацията на документите, освен сумата в лева, в счетоводните статии ще бъдат указани количеството и сумата в чуждестранна валута. Това позволява отразяване на стопанските операции едновременно в синтетичният счетоводен отчет и в няколко аспекта на аналитичния счетоводен отчет като тази възможност не създава допълнителни трудности за потребителя, тъй като записите се формират автоматично.

Основен способ при регистриране на стопански операции в отчета е въвеждане в информационната база на документи, съответстващи на първичните документи на счетоводния отчет. Счетоводните записи се формират автоматично при условие, че в документа бъде установен признак за отразяване в счетоводния отчет. Някои документи могат да не бъдат отразени в счетоводния отчет.

Image
Image