1C:ERP Business+

Управление на финансите

Ефективното управление на финансите е една от най-важните задачи за всяка организация. Наличието на система за управление на финансите, ориентирана към комплексно решаване на задачите за въвеждане, контрол и планиране на приходите и разходите, позволява на организацията ефективно да използва собствените си средства и привлечените инвестиции, да повиши като цяло управляемостта на бизнеса, рентабилността и конкурентоспособността.

Image

Използването на подсистемата за управление на финансите съвместно с механизмите за поддръжка на териториално разпределени информационни бази позволява да се настрои ефективно управлението на финансите на холдинговите структури и корпорациите, като се повиши прозрачността на тяхната дейност и инвестиционната им привлекателност. 

Функционалните възможности на подсистемата могат да се използват от финансовия директор, от служителите в счетоводния и планово-икономическия отдел, а също от други финансови служби в предприятието. 

Организацията на подсистемата осигурява висока степен на автоматизация при формиране на счетоводната отчетност. В нея автоматично се отразяват всички стопански операции на организацията.

Потребителите могат самостоятелно да управляват методиката на подсистемата в рамките на настройка на счетоводна отчетна политика.

Image
Image