1C:ERP Business+

Управление на производството

Услуги по преработка

Производството с материали на клиента не може да се отчита като пускане на готова продукция, доколкото получения продукт е собственост на собственика на суровините.

На практика производството с материали на клиента е услуга от производствен характер.

Image

015Възможна е и обратната ситуация - при недостиг или липса на собствени производствени мощности, организацията може да поръча на друга организация производствена услуга. Отчитането на тази услуга има своите особености, доколкото предприятието съхранява правото си на собственост на суровината и на готовата продукция, получена в процеса на производство.

016В решението, базирано на 1C:ERP Business+, са възможни за управление и двата варианта на този производствен процес - когато предприятието е и в ролята на преработвател, и в ролята на собственик на суровината.

Всички стопански операции, свързани с предоставянето и получаването на услуги по преработка, се регистрират строго според поръчките за преработка със специално предназначените за това документи. Тези операции автоматично се отразяват в счетоводния отчет на дадената организация.

Image
Image