1C:ERP Business+

Управление на производството

Управление на разходите и разчет на себестойността

Един от най-важните фактори за повишаване конкурентоспособността на компаниите е ефективното управление на разходите с цел намаляване себестойността на продукцията.

Image

0111C:ERP Business+ предоставя развити средства за организиране и контролиране на материалните потоци и потреблението на ресурсите. Така в системата се получава цялостна информация за движението на материалите, полуфабрикатите и готовата продукция.

012Разпределението на производствените разходи по дадена продукция може да се извърши още с отчитането на произведената продукция или на по-късен етап с помощта на предназначен за целта документ.

Особен вид на производствения процес е оказването на услуги от производствен характер. Услугата се различава от пускането на готова продукция по това, че в резултат на оказване на услугата не се появява готово изделие, изискващо регистриране в отчета за производство. Информацията за такива услуги се въвежда с отделен документ в системата, в който се описват и производствените разходи, направени във връзка с оказването на услугата.

013Подсистемата за управление на разходите е предназначена за отчет на фактическите разходи на предприятието и разчет на себестойността на продукцията според реалните данни от управленския отчет.

Себестойността на готовата продукция се изчислява автоматично от системата с регистрацията на предназначен за целта документ.

При разчета на себестойността на готовата продукция могат да се използват методи за разпределение на производствените и косвените разходи по различни бази. Разчета на себестойността е сумиране на разходите за работата на предприятието в течение на посочен период.

014Разчета на себестойността на продукцията предоставя:

  • Отчет на фактическите разходи за периода;
  • Количествен отчет за материалите в незавършеното производство;
  • Отчет за остатъците от незавършеното производство в края на периода;
  • Отчет за брака в производството и в складовете;
  • Отчет за себестойността на готовата продукция по преки разходи или по планова себестойност;
  • Отчет за производството с материали на клиенти;
  • Отчетни данни за реда на формиране на себестойността;
  • Информация за структурата на себестойността на готовата продукция;
Image
Image