1C:ERP Business+

Управление на производството

Управление на данни за изделията

Основно средство за планиране на материалните разходи за изготвяне на продукция се явяват спецификациите. Решението 1C:ERP Business+ предоставя възможност за бързо създаване на нови спецификации чрез копиране на данни от съществуващи вече спецификации.

Image

006Спецификацията е списък с материали, използвани при производството на изделията. Всички описания на материали, полуфабрикати, комплектовки и готови изделия се съхраняват в информационната база в общия номенклатурен списък, което улеснява процеса на съставяне на спецификациите.

В спецификацията може да се отчете зависимостта на разхода на съставните елементи на изделието от параметрите на планираната продукция (или изходно изделие), такива като влажност, температура, габарити и т.н. За всеки елемент се посочва норматив - относително количество готова продукция или относително количество основна суровина.

В спецификацията може да бъде уточнено и образуването на отпадъци в резултат на производството на даденото изделие, които трябва да се върнат като материали, годни за следващо използване. На свой ред, готовото изделие може да бъде включено в спецификацията на друго изделие.007

За бързо създаване на нова спецификация, освен копиране, може да се използва и т.нар. Конструктор на спецификации, с който лесно и удобно се попълват данните за готовото изделие.

008Производството на едно изделие може да състои от няколко технологични операции в няколко работни центрове. За описание на производствения процес се използва технологична карта на производството.

За целите на планирането целия технологичен процес може да се представи във вид на последователна комбинация от технологични карти на производството.

009Всяка технологична операция може да се характеризира със свой набор от материални потребности при входа и набор от изделия на изхода. Технологичната операция се изпълнява в един работен център. В системата може да се посочи група от работни центрове, които са взаимозаменяеми. Тази информация може да се използва при търсенето на работен център, подходящ за изпълнение на технологичната операция.

010Технологичните карти позволяват планирането на всеки етап от производството, оценявайки изпълнимостта с оглед натоварването на оборудването и достъпността на необходимите за производството ресурси.

Image
Image