1C:ERP Business+

Управление на производството

Планиране и отчитане на производството

Подсистемата е предназначена за средносрочно и дългосрочно планиране на производството и необходимостта от ресурси, а също за извършване на анализ на фактите при изпълнението на плановете за производство.

Image

При планирането на производството се осигурява възможност за включване на много параметри, контролира се изпълнението и се проследява плана на различни етапи от неговото изпълнение по няколко раздела едновременно:

  • По подразделения;
  • По проекти;
  • По ключови ресурси;
  • По номенклатурни групи и отделни номенклатурни единици;

001Планирането на производството може да се раздели условно на три етапа - планиране на обемите на производство, планиране на сроковете и планиране на изпълнението на производството. Планирането на производството дава възможност да се оцени изпълнимостта на клиентските поръчки и плановете за продажби.

Въз основа на плановете за продажбите се задават предполагаемите обеми на производството в разделите по номенклатурни групи (по необходимост и по отделни позиции на номенклатурата). Сформира се окрупнен план за производството, който дава стойностна и количествена оценка. От окрупнения план може да се получи подробен (уточнен) план за производство и от който след това се извеждат задачите за производство с възможност за контрол върху тяхното изпълнение и оценка при евентуално изоставане.

002Системата предоставя възможност за планиране на производството в краткосрочен период за отделни номенклатурни позиции, а също за фактически анализ на изпълнението на плановете на производството от производствено-диспечерския отдел. Автоматично се изготвя детайлен график на производството и потреблението по смени и се извършва оценка на неговото изпълнение с оглед на предварително планираната ресурсна осигуреност.

002Посменното планиране предоставя следните възможности:

  • Планиране с оглед на достъпността до мощности в подпериодите на планиране и при промяна на общата продължителност на операциите по технологичното дърво. При недостиг на мощности в подпериодите се извършва пренос на планираните операции в подпериоди с достъпни свободни мощности;
  • Изработване на детайлен план-график на производството и операциите;
  • Допълване на съществуващи планове за производство и операции или пълна промяна на плановете;
  • Възможност за планиране на операции за териториално отдалечени подразделения;
  • Планиране с оглед на времето за транспортиране между складовете и подразделенията;

004След изпълнение на задачите за производство се съставя Отчет за производство за смяна, в който се посочва произведената продукция, използваните материали и суровини и изпълнителите.

005Контрол на изпълнението може да се осъществява чрез план-фактен анализ на производството и след това да се анализират евентуалните отклонения.

Image
Image