1C:ERP Business+

Управление на производството

Производството е един от най-сложните процеси в организацията. Производственото управление е тясно свързано с управлението на доставките, продажбите, основните средства, персонала и финансите.

Решението 1C:ERP Business + осигурява пълен контрол на производствените процеси от момента на предаване на материалите в производството до пускането на готова продукция и позволява ефективно следене изпълнението на производствените планове с възможност за оперативна корекция.

Image

Производствените планове могат да се изготвят с различна детайлизация - от производствен план на предприятието, до производствени планове за смяна, а също така до отделни производствени поръчки.

В системата е заложено управление на три типа производство - без поръчка, по поръчка и смесено (сборно). При производството без поръчка, движението на материалите и полуфабрикатите се осъществява без поръчка и готовите изделия постъпват в склада за готова продукция свободно. При производство по поръчка, изписването на материалите от складовете и производството на полуфабрикатите се води по поръчка. При смесеното производство се използват методите, описани по-горе.

Също така в системата е реализиран механизъм за управление на производството по проекти. Дейностите свързани с развитие на нови продукти и иновации могат да се обособят като отделни проекти и по тях да се следят направените разходи, които в последствие следва да се отразят върху себестойността на изделието или за break-even-анализ.

Решението 1C:ERP Business + осигурява поддържането на йерархична структура от машини и машинни центрове, като за всеки работен център се задава приоритет на използването му в рамките на групата, което позволява взаимозаменяемостта им в процеса на планиране на производството. За всеки работен център може да се задава отделен график на работа като се отчитат работните дни и работното време за всеки ден.

Image
Image