1C:ERP Business+

Управление на продажбите

Важен аспект от дейността на предприятието е управлението на поръчките на клиентите и продажбите на продукция чрез планиране и анализ на реалните показатели в различни аналитични разрези.

Image

Използването на системата 1C:ERP Business+ позволява да се повиши ефективността на търговската дейност. Подсистемата за управление на продажбите осигурява непрекъсната автоматизация на процеса на продажби на продукция и стоки. Чрез средствата за планиране и контрол на продажбите, системата подпомага решаването на задачите по управлението на клиентските поръчки. Поддържат се различни схеми за продажба на продукция и стоки - от склад и по поръчка, продажба на кредит или предплатена продажба, продажба на стоки на консигнация, реализация чрез посредник и т.н.

Подсистемата за управление на проджбите е предназначена за планиране на:

 • обемите на продажбите в количествено и стойностно изражение, в това число въз основа на данни за продажбите за предишни периоди, информация за текущите складови наличности и получените за планирания период поръчки от клиенти;
 • производствените цени, като се отчита информацията за текущите цени на компанията и конкурентите;
 • себестойността на продажбите, с оглед информацията за цените на доставчиците, планираната или реалната себестойност на продукцията за определен период.

098Планирането на продажбите може да се извършва както за цялото предприятие, така и по подразделения или групи подразделения, за отделни стоки и групи стоки, за определени категории клиенти (по региони, по видове дейност и т.н.). Възможна е консолидация на отделните планове в общ план на продажбите на предприятието. За контрол на изпълнението на разработените планове в системата са предвидени средства за сравнителен анализ на данните за планираните и реалните продажби.

099Планирането може да се извършва с отчитане на времето от един ден до една година, което позволява:

 • преход от стратегически планове към оперативни, съхранявайки при това информацията за показателите, заложени на всеки етап от планирането;
 • да се извършва планиране с отчитане на сезонните колебания в търсенето;

100Изпълнението на поръчките точно в срок и прозрачността на хода на изпълнението на всяка поръчка постепенно става все по-важен аспект от дейността на много производствени организации. Функционалността по управление на поръчките, реализирана в системата, позволява оптимално да се разпределят поръчките и да се отразят в производствената програма в съответствие с приетата в компанията стратегия на изпълнение на поръчките и схемите за работа.

Всички етапи на движението на поръчките и евентуалните им корекции се фиксират в системата със съответните документи.

101Мениджърът по продажбите може във всеки един момент:

 • да получи пълна информация за хода на изпълнението на поръчките;
 • да проследи историята на взаимоотношенията с клиентите;
 • да оцени ефективността и надежността на работата с клиентите;

102Системата позволява да се съхранява всякаква информация за клиентите, като автоматично оповестява потребителя за предстоящите контакти с даден клиент. Планираните събития могат да се разглеждат чрез Календар на потребителя, който дава информация за взаиморазчетите с клиентите, за текущото състояние на сделките и за първичните документи. Също така има възможност да се съхранява и натрупва история на контактите с клиентите.

103За всеки клиент може да се задава важност, определена чрез ABC анализ на клиентите, както и стадий на взаимоотношение - постоянен, еднократен или потенциален клиент. Важността и стадия на взаимоотношение могат да се актуализират по всяко време чрез оформяне на съответния документ - АBC класификация или Класификация на клиентите по стадий на взаимоотношения.

104В системата може да се зададе основен мениджър по продажбите, който отговаря за взаимоотношенията на организацията със съответния клиент, като по този начин ръководството може да контролира работата на всеки служител от отдел Продажби чрез справка Показатели за работата на мениджърите.

105Системата предостая възможност за:

 • изграждане на различни схеми за формиране на цени и отстъпки;
 • формиране на производствени цени с оглед на планираната себестойност на продукцията и нормата на печалба;
 • контрол върху изпълнението на установената ценова политика;
 • съхраняване на информация за цените на конкурентите;
 • съпоставка на продажните цени на организацията с цените на конкурентите;

106Информацията за кредитните лимити и условията на плащане се задава за всеки договор с клиент. За всеки клиент могат да бъдат оформени неограничен брой договори и проведените с клиента операции могат да се разнесат по различните договори в зависимост от смисъла на конкретната операция. Например по един договор може да се отнесе продажбата на стоки на кредит, а по друг - продажбата на стоки с авансово плащане. Това позволява да се видят не просто крайните резултати от сделките с даден клиент, а да се следи и текущото състояние на всяка конкретна сделка. В договора може да се зададе контролирана сума на задлъжнялост като системата следи плащанията и покупките на клиента и при преминаване на зададената сума показва съобщение, че клиента не може да закупи стоки, докато не погаси старите си задължения.

107В системата могат да се създават както оферти, така и версии на офертите. Всяка оферта и версия на оферта има срок на валидност, в който трябва да се сключи договор. Ако в този срок не се сключи договор и не се направи поръчка, офертата се счита за невалидна.

108На основата на оферта може да се създаде клиентска поръчка, при което данните от офертата автоматично се попълват в поръчката, като при необходимост могат да бъдат коригирани и допълвани. Поръчката се съставя на база оформен договор с клиента, което позволява всички цени и условия по договора да се прехвърлят автоматично в поръчката.

109Експедицията на стоки по поръчка се оформя с документ Реализация на стоки, който също може да се въведе въз основа на офертата или поръчката и автоматично пренесените данни при необходимост могат да се променят и допълват. Фактурирането се осъществява директно от документа за продажба, което улеснява потребителите, тъй като всички данни за фактурата се получават автоматично от системата.

110Анализ на продажбите може да се извърши чрез справка за реализираните продажби или чрез ABC анализ на продажбите. В справката за реализираните продажби могат да се визуализират както продадените количества от групи артикули и артикули, така и получените суми от групи клиенти и клиенти. ABC анализът най-общо е предназначен за оценка на конкретния принос на някакъв параметър от дейността на организацията към общия. Чрез този метод може да се правят рейтинги на групите стоки, стоки, клиенти или групи клиенти. Също така с ABC анализа може да се определи и приноса на всеки отделен служител от отдел Продажби към всички реализирани продажби.

111За производствените организации, разполагащи със собствени магазини и търговски обекти за продажба на дребно, в системата са предвидени възможности за управление на търговията на дребно. Търговия на дребно може да се извършва от всеки склад - на едро, на дребно или от неавтоматизиран търговски обект. Отчетът на стоките в неавтоматизираните търговски обекти се извършва по фиксирани цени на дребно. Реализирана е възможност за включване на търговско оборудване: скенери, терминали за сбор на данни, дисплеи за клиента, електронни везни, касови апарати в режимите "фискален принтер", "on-line" и "off-line".

112Може да се извършва оценка на запасите по цени на дребно, да се сравняват обемите и печалбата от продажбите в различните магазини (търговски обекти), да се контролират постъпленията от приходите в магазините и търговските обекти.

113Системата поддържа редица справки, свързани с продажбите, като: Планове за продажби, Анализ на изпълнението на плана за продажби, Поръчки от клиенти, Ведомост по поръчки от клиенти, Анализ на клиентските поръчки, Анализ на причините за закриване на поръчки, Продажби, Диаграма на продажбите, Брутна печалба, ABC анализ на продажбите, XYZ анализ и други.

Image
Image