1C:ERP Business+

Управление на персонала

Днес все повече организации осъзнават важността от изграждане на система за ефективно управление на персонала, тъй като квалифицираните, инициативни и лоялни служители са способни съществено да повишат ефективността на работата на предприятието.

Image

Управлението на данните за стотици и хиляди служители, провеждане на мероприятия по подбор и обучение на персонала, оценка на квалификацията на производствения и управленски състав, изисква приложението на програмни продукти, позволяващи ефективно да се планира и осъществява кадровата политика на предприятието.

Решението 1C:ERP Business+ предоставя възможност за:

 • планиране на потребностите от персонал;
 • планиране на заетостта и графика за отпуски на служителите;
 • решаване на задачите за кадрово обезпечение - подбор, анкетиране и оценка на персонала;
 • кадрови контрол и анализ на личния състав;
 • анализ на нивото и причините за текучество на кадрите;

За планиране на нуждите на организацията от персонал в системата се използва кадрови план. Този план позволява да се прегледат различни варианти за подбиране и разпределение на кадрите.

117Чрез кадровия план може да се получи информация за:

 • организационно-длъжностния състав;
 • плана за промени в организационно-длъжностния състав и разходите за персонал;
 • планирани разходи за трудови възнаграждения на служителите;

118След като се разработи кадровия план, той следва да бъде утвърден от ръководството. За тази цел се използва специален инструмент, чрез който ръководителя може да контролира промените в кадровия план, да ги потвърди или отхвърли. За получаване на изчерпателна информация относно взимането на решения, ръководството може да се възползва от справките за промени и разходи за персонал.

119За преглед на планираните средства за заплати се използва справката "Фонд разходи за персонал". В справката са отразени разходите за трудови възнаграждения, зададени в кадровия план. Показателите могат да бъдат представени, както в табличен вид, така и във вид на диаграма.

1201C:ERP Business+ улеснява процеса на подбор на кадрите и едновременно с това способства за повишаване качеството на процеса за сметка на автоматизацията и документирането на операциите по подбор и оценка на кандидатите за работа.

С помощта на системата може да се изпълни пълния цикъл за набиране на кадри от създаването на ново работно място, до приемането на работа на избран служител.

121За целта са реализирани специални механизми за автоматизиране на процесите за анкетиране, които осигуряват:

 • формиране на анкети/запитвания;
 • разпращане на анкетите/запитванията по електронна поща;
 • импорт и анализ на получените данни.

В системата могат да се създават и съхраняват типови въпроси за анкетиране на служителите относно тяхната удовлетвореност.

За оценяване на персонала все по-често се прилагат формализирани и единни за цялата организация критерии за оценка. Тези критерии обикновено се наричат компетенции.

122В системата може да се попълни списък с компетенции, който да се използва за формализиране на критериите за оценяване. Чрез този списък могат да се извършват обективни атестации на служителите.

123С цел проверка на компетенциите и рационалното позициониране на служителите могат периодично да се назначават, провеждат и анализират атестациите на служителите.

Обучението на служителите е основна част от задачите по обезпечаване на необходимата квалификация на персонала.

С помощта на 1C:ERP Business+ може да се:

 • установи необходимостта от обучения;124
 • съставят планове за обучения;
 • организират планираните обучения;
 • оценят резултатите от обученията;

125Обобщаващи данни за плановете за обучения, разходите за обучения и тяхната резултатност може да се получат с помощта на справките, заложени в системата.

126За управление на мотивацията на служителите могат да се задават нива на зависимост на допълнителните паричните поощрения спрямо постигнатите резултати. Решението 1C:Enterprise ERP позволява да се въведе прозрачна и ефективна схема за финансова мотивация за произволна длъжност. Важни елементи от мотивационните схеми са използваните показатели за оценка на резултатите и способите за разчет на поощренията.

127Системата предоставя и средства за планиране на отпуските на служителите, с помоща на които може да се организира процеса на разработка на график за отпуски, разпределяйки го между няколко отговорни лица и предоставяйки информация за това дали служителя има право на искания отпуск, не противоречи ли отпуска на планираните мероприятия, кой друг служител ще е в отпуск в този период и т.н.

128По този начин може да се види разпределението на отпуските във времето. Системата предоставя механизми за проверка и справки, с които бързо да се открият възникнали грешки.

Графика за отпуските може да бъде нагледно представен във вид на Гант диаграма.

129Могат да се извеждат редица справки, свързани с персонала:

 • Списъци със служители;
 • Коефициент на текучество на кадрите и средносписъчен състав;
 • Движение на кадрите;
 • Статистика на кадрите;
 • Справки за отпуските;

130

Image
Image