1C:ERP Business+

Управление на отношенията с клиенти и доставчици

Ориентираните към потребностите на клиентите организации имат нужда от гъвкава система за управление на отношенията с клиентите, позволяваща съхраняването и анализирането на различна информация за клиента, проследяваща всички стадии в отношенията с клиента, анализираща доходността и формирането на печалба при работата с всеки клиент, регион и пазар.

Image

За осигуряване на безпроблемно снабдяване и ритмичност на производството не по-маловажен аспект на дейността е изграждане на дългосрочни стабилни отношения с доставчиците на суровини и материали.

Системата 1C:ERP Business+ позволява да се управляват отношенията с клиентите, доставчиците и всички други контрагенти като предоставя възможност за:

 • съхранение на пълната информация за контактите с контрагентите и историята за взаимодействието с тях;
 • регистрация на информация за доставчиците: условия за доставка на стоки, надеждност, срокове за изпълнение на поръчки, номенклатура и цени на доставяните стоки и материали;
 • автоматично известяване на потребителите за предстоящи контакти с контрагентите;
 • планиране и контрол на изпълнението на задачите на служителите;
 • анализиране на незавършените и планиране на предстоящите сделки със съществуващите и потенциални клиенти;
 • използване на персонален подход към нуждите и изискванията на всеки клиент;
 • оперативен контрол на състоянието на планираните контакти и сделки;
 • провеждане на интегриран АВС (XYZ)-анализ на отношенията с клиентите;
 • анализиране на причините при срив в изпълнението на поръчките и обемите на отказаните поръчки;
 • оценка на ефективността от рекламните и маркетингови кампании;

Сегментирането на клиентите с използването на средствата за анализ на системата позволява автоматично разпределяне на клиентите на класове в зависимост от дела им в приходите или печалбата на компанията:

 • по важност: важни (А-клас), средна важност (В- клас), маловажни (С-клас);
 • по статуси: потенциален, еднократен, постоянен, изгубен;
 • по честота на покупките: стабилни (Х-клас), нередовни (Y-клас), епизодични (Z-клас);

114Резултатите на такъв анализ помагат оптимално да се разпределят усилията и да се организира работата на служителите, отговарящи за продажбите и обслужването на клиентите.

1C:ERP Business+ позволява на ръководството да оцени и съпостави работата на мениджърите, отговарящи за продажбите и работата с клиентите, по редица показатели:

 • по обемите на продажбите и получените печалби;
 • по коефициента на запазените клиенти;
 • по количеството на изпълнените поръчки;
 • по количеството контакти с клиентите;
 • по обема на попълване на базата данни с информация за контактите;

115Тези оценки могат да се използват за изграждане на обективна система за мотивация на персонала, отразяваща спецификата на задачите, които решават различните категории мениджъри.

116Средствата за работа с електронната поща, вградени в 1C:ERP Business+ позволяват значително повишаване на оперативността на работата на служителите, отговарящи за работата с клиентите и доставчиците. По този начин обработката на електронната кореспонденция се извършва в тясна връзка с другите бизнес-процеси в организацията.

Основните възможности за работа с електронната поща, осигурени в системата са:

 • регистрация на кореспонденцията, определяне на изпълнители и контрол върху изпълнението; организиране на история на кореспонденцията с всеки контрагент;
 • създаване както на индивидуални, така и на и „публични" (групови) електронни адреси и ограничаване на достъпа до тях за различните групи потребители;
 • автоматично изпращане на писма при настъпване на планирано събитие;
 • организация на разпращането на електронни писма - групи адреси за разпращане могат да се създадат ръчно от потребителя, или автоматично от системата по зададени от потребителя критерии (например по региони, вид на дейността на контрагентите, длъжностите на контактните лица и т.н.);
Image
Image