1C:ERP Business+

Управление на основни средства

Изпълнението на производствената програма в срок и оптималното използване на ресурсите е възможно само при качествено планиране на техническото обслужване и ремонта на основните средства.

Image

За тази цел 1C:ERP Business+ предоставя възможност за организиране и управление на нормативната база за обслужване на основните средства и възможност за управление на обслужването им.

В системата е предвидено управление на следните видове дълготрайни материални активи:

 • оборудване, което предстои да бъде предадено в експлоатация;
 • оборудване, което е в експлоатация;
 • строителни обекти;
 • основни средства;

1C:ERP Business+ позволява да се автоматизират всички типови операции за контрол на основните средства:

 • въвеждане;
 • промяна на състоянието;
 • амортизационни отчисления;
 • промяна на параметрите и начините за отразяване на амортизационните разходи;
 • контрол на реалната работа на основните средства;
 • комплектоване и разкомплектоване, прехвърляне, модернизиране, изписване и продажба на ОС;

Придобитите основни средства първоначално се завеждат като оборудване, което дава възможност да се разграничи момента на закупуване на актива, от момента на въвеждането му в експлоатация.

Въвеждането на актива в експлоатация може да се отрази в системата в произволен момент с регистрирането на предвиден за целта документ.

019Системата разполага с всички необходими документи за отразяване на операциите с основните средства - преместване, комплектоване и разкомплектоване, промяна на състоянието, модернизация, изписване, предаване.

Поддържа се широк спектър от методи за разчет на амортизацията като при разчета на амортизацията може да се посочи не само метода на разчет, но и необходимостта от приложение на график за разпределение на сумата за годишна амортизация по месеци.

Разчета на амортизацията се извършва автоматично по зададен за основното средство метод:

 • линеен метод;
 • пропорционален на обема на работа;
 • по единните норми за амортизационни отчисления;
 • метод на снижаващия остатък;
 • по броя на годините от срока за полезното използване;
 • по индивидуален график за амортизация;

За разчет на месечна сума може да се посочи график за разпределение на годишната сума за амортизация по месеци. Посочването на график дава възможност да се отчете, например, сезонността на експлоатация на основното средство.

020Системата поддържа набор от справки за извеждане на пълната информация относно наличните в предприятието основни средства и оборудване, включително Данъчен амортизационен план, Счетоводен амортизационен план, Временни данъчни разлики, Движение на дълготрайни активи.

1C:ERP Business+ предоставя възможност за управление, планиране и отчет на дейността по техническото обслужване и ремонта на оборудването. Предвидени са различни видове техническо обслужване като преглед, профилактично обслужване, профилактични ремонти и други регламентирани дейности.

С помощта на средствата, предоставяни от системата се решават следните основни задачи:

 • организиране на нормативно-помощната база данни;
 • планиране на обслужването и необходимите за изпълнението му ресурси;
 • отчитане на резултатите от изпълнението на ремонтите, отчитане на разходите за обслужване;
 • анализ на отклоненията от сроковете и обемите на планираните и изпълнени ремонти;
 • разчет на стойността на обслужването;

В системата са предвидени два вида условия за организиране на ремонтите:

 • според зададен период (календарно време) като интервала се определя в документацията към оборудването. Например периодично може да се изпълнява такъв вид обслужване като преглед на машина, смяна на маслото на оборудването, смяна на части;
 • според работата на оборудването (до достигане на определени стойности за дадени параметри на работа на оборудването). Концепцията на такъв ремонт предполага инспектиране на състоянието на оборудването по установен график, ако състоянието излиза извън границите на зададената критична стойност се извършват ремонтни дейности;

021Действията необходими за обслужване на даден основно средство са схематично представени тук:

Поръчките за обслужване могат да бъдат формирани ръчно (например, в случай на критична повреда в работата на оборудването), а могат да бъдат и генерирани автоматично от системата съгласно наличната в нея информация за фактическото състояние на оборудването и данните от нормативната база, според които се изисква ремонт.

На основание на поръчките за ремонт се съставя документ за оперативно планиране на ремонта, съдържащ задание за обслужване на основното средство, адресирано към конкретно подразделение на предприятието. Изпълнението на извършените ремонти се отчита в системата. Натрупаните данни предоставят пълна информация за различни справки и анализи.

023Системата позволява да се получи подробна информация за състоянието на основните средства, да се анализира степента на тяхното износване и да се проследи изпълнението на техническото им обслужване.

Image
Image