1C:ERP Business+

Управление на доставките

1C:ERP Business+ осигурява информацията, необходима за своевременното вземане на решения за попълване на складовите запаси, за снижаване на разходите за закупуване и ясна организация на взаимодействие с доставчиците.

Image

Системата предоставя възможност за:

  • Оперативно планиране на покупките;
  • Оформяне на поръчки към доставчиците и контрол на изпълнението им;
  • Изготвяне на платежен календар за разхода на парични средства;

090В системата може да се съхранява всякаква информация за доставчиците, като автоматично се оповестява потребителя за предстоящите контакти с даден доставчик. Планираните събития могат да се разглеждат чрез Календар на потребителя, който дава информация за взаиморазчетите с доставчиците, за текущото състояние на сделките и за първичните документи. Също така има възможност да се съхранява и натрупва история на контактите с доставчиците.

091Системата позволява да се регистрират цените на всеки доставчик, при което доставните цени автоматично се обновяват при оформяне на документи за постъпване на стоки от съответния доставчик. На основата на тази информация може да се изготви справка Ценови анализ, чрез която да се сравнят цените за закупуването на дадена стока, предоставяни от различните доставчици.

092За всеки доставчик могат да бъдат оформени неограничен брой договори и проведените с него операции могат да се разнесат по различните договори в зависимост от смисъла на конкретната операция. Например по един договор може да се отнесе доставката на стоки с отложено плащане, а по друг - доставката на стоки с плащане на момента. Това позволява да се видят не просто крайните резултати от сделките с даден доставчик, а да се следи и текущото състояние на всяка конкретна сделка. В договора може да се зададе контролирана сума на задлъжнялост към доставчика, като системата следи плащанията и поръчките към доставчика и при преминаване на зададената сума издава съобщение, че организацията не може да закупи стоки от този доставчик, докато не погаси старите си задължения. За всеки доставчик може да се посочи срока му на доставка и при изготвянето на планове за покупки автоматично се отчита зададения срок на доставка.

093Планирането на доставките в системата може да се осъществява чрез съхраняване на данни за предполагаеми обеми на покупките и на база фактически данни от минали периоди. Също така системата предоставя възможност за съставяне план на покупките чрез отчитане на планираните и извършените продажби, на планираните и извършените доставки, на планираните и реализираните поръчки, както и чрез отчитане на стоки на склад към момента на съставяне на плана. Планираните и реално извършените доставки могат да се сравнят с Анализ на изпълнение на плана за покупките.

Чрез данните от клиентските поръчки и плановете за продажби системата генерира общата потребност на организацията от суровини и материали, която се визулизира чрез Календарния план на покупките. Ако съществуват неудовлетворени потребности те ще се визуализират с червен цвят в Календарния план на покупките.

094Възможно е определянето на оптималното количество от дадена номенклатура в склада, чрез което във всеки един момент служителя, занимаващ се с доставките може да види какво количество е необходимо да се поръча. Чрез Анализа за установяване на необходимите доставки се визуализира потребността от поръчки за нови доставки към момента на изготвяне на анализа.

095За всяка Поръчка за доставка може да се указва предполагама дата на доставка и дата на заплащане на доставката, които влизат в справките за предстоящите покупки на организацията. Със справка Ведомост по поръчки към доставчици може да се проследи изпълнението на всички направени поръчки към конкретен доставчик, както и направените поръчки за даден материал. Освен това при съзадаване на поръчка за доставка, в Календара на потребителя, който отговаря за съответната поръчка, автоматично ще се попълни информация за предстоящата доставка.

096Получаването на суровините и материалите в склада на организацията може да се регистрира в системата чрез оформяне на документи Приходен ордер на стоки и Постъпление на стоки. Когато материали са получени в склада без съпроводителни документи се оформя Приходен ордер на стоки, в който се указва само постъпилото количество материали. В последствие на база приходния ордер се оформя документ Постъпление на стоки, в който освен количествата се попълват и цените на доставените материали.

097Системата поддържа редица справки свързани с управлението на доставките като: Планове за покупки, Анализ на изпълнение на плана на покупките, Анализ за установяване на необходимите покупки, Поръчки към доставчици, Ведомост по поръчки към доставчици, Анализ на причините за закриване на поръчки и спраква за направените за определен период Покупки.

Image
Image