1C:ERP Business+

Мониторинг и анализ на показателите за дейността на предприятието

Резултатността на управлението, оперативността и качеството на решенията, вземани от ръководството, зависи от това, доколко ефективно те могат да използват данните от различните аспекти в дейността на организацията, натрупвани в информационните системи.

Image

1C:ERP Business+ включва мощна и гъвкава система за извеждане на справки, която позволява оперативно да се анализират и непрекъснато да се контролират практически всички аспекти от производствената и търговската дейност на организацията.

В системата са предвидени:

  • Средства за автоматично съставяне на справки без необходимост от програмиране;
  • Дизайн в стила на електронните таблици;
  • Общи таблици;
  • Линейни, йерархически и кръстосани справки;
  • Поддръжка на групировки в справките;
  • Разшифроване на отделни елементи от отчета (drill-down);
  • Широк спектър от възможности за делова графика;

Информация може да се получи във всякакви разрези с необходимата детайлизация. Потребителят може самостоятелно да задава (настройва) нивото на детайлизация, параметрите на групировките и критериите за подбор на данни в справките в съответствие със спецификата на решаваните задачи.

Такива индивидуални настройки (фактически - създадени от потребителя специализирани справки) могат да се съхраняват за по-нататъшно използване.

Съвременните бизнес-методики, удобните и нагледни средства за анализ на информация, реализирани в решението, превръщат 1C:ERP Business+ във важен инструмент за решаване на въпросите, свързани с управлението на организацията.

131„Справка за мениджмънта" обезпечава ръководството с информация за текущото състояние на дейността в организацията. Важно е, че за тази цел на мениджърите не се налага да правят запитвания или да стартират 1С:ERP Business+. Веднъж настроен, механизмът "Справка за мениджмънта" може в съответствие със зададените изисквания - например всеки ден в 19:30 или на всеки 15 минути през деня - автоматично да публикува в Интранет или да разпраща до зададени e-mail адреси разнообразна информация за дейността на организацията, концентрирана в удобен и нагледен вид.

В справката се извежда оперативен анализ на данните по различни показатели от дейността на предприятието: по изпълнение на производствените планове, по обема на продажбите, по дебитните и кредитните задължения, по движението на паричните средства по различни пера и т.н. Списъкът на показателите може да се настрои индивидуално за всеки от ръководителите на различните отдели на организацията.

За удобство в справката се предлага и графично представяне на данните: графики за сравнение на реалните показатели с планираните или с показателите за минали периоди.

Image
Image