Продукти

1C:Enterprise Platform

Системата от програми 1C:ENTERPRISE  8.3 включва в себе си приложно решение, разработено на основата на технологична платформа. Самата платформа не се явява програмен продукт за използване от крайните потребители.

Потребителите работят с някое от приложните решения (конфигурации) разработени на основата на платформата. Този съвременен подход позволява да се моделират и автоматизират различни видове дейности, използвайки единна технологична платформа.

Image

Гъвкавостта на платформата, позволява приложните решения от фамилията 1C:ENTERPRISE 8.3 да се използват в най-разнообразни области:

  • автоматизация в производствените и търговски предприятия, в бюджетните и финансови предприятия, във фирми в сферата на обслужването и др.
  • поддръжка и оперативно управление на фирмената дейност
  • моделиране, управление и анализ на бизнес процеси
  • водене на счетоводството по национални и международни стандарти
  • водене на интегрирана финансова и управленска отчетност
  • решаване на задачи свързани с планирането, бюджетирането и финансовия анализ
  • управление на персонала
  • и широк кръг други дейности

Image
Image