1C:ЕRP World Edition

Управление на финансите

fas fa-info-circle

 • Повишаване на платежната дисциплина
 • Ефективно използване на оборотните средства
 • Предотвратяване недостига на касови наличност

Image

1С:ERP World Edition ви позволява ефективно да управлявате процесите по планиране и оперативен контрол на прихода и разхода на налични и безналични платежни средства ,а така също и отразяването в оперативен порядък на всички операции с платежните средства.

Основните възможности на подсистемата са:14

 • използване на различни видове детайлизация на взаиморазчетите според потребностите: договори, поръчки, фактури;
 • класификация на операциите по статии за движение на парични средства;
 • контрол върху целевото използване на средствата;
 • водене разчети на паричните средства и анализ на задлъжнялостта в няколко валути;
 • контрол на движенията, по установени в системата, лимити;
 • възможност за използване на различни начини на плащане;
 • прилагане на структуриран процес за съгласуване разхода на парични средства с използване на заявки за плащане, етапи за съгласуване и т.н.;
 • отчитане на активните договори за кредити, заеми и депозити при планиране на паричните средства.

Платежен календар - основният инструмент в системата за оперативно финансово планиране, формирането на график за плащания и контрол върху навременност на изпълнението му.

Image
Image