1C:ЕRP World Edition

Управление на разходите и разчет на себестойност

fas fa-info-circle

  • Отчет на разходите по направления на дейността
  • Отчитане себестойност по поръчки
  • Детайлизация себестойността на производство до първични разходи

Image

12За внедряване на ефективна система за контрол на разходите, използване на съществуващите резерви в предприятието и последователно намаляване на разходите и оптимизация себестойността на продукцията се използват доказали се в практиката методики и множество функционални инструменти.

В 1С:ERP World Edition разходите се разделят на:

  • Производствени разходи - разходите се натрупват в подразделения и се разпределят по поръчки за производство и произведена продукция (изпълнена производствени услуги);
  • Финансов резултат - обекти на отчет са направленията на дейността, организации (включително, с цел формиране на печалби и загуби по организации), центрове на отговорност (подразделения);
  • Стойност на необоротните активи - формиране стойността на бъдещи дълготрайни активи и НМА, отчитане разходите за капитално строителство, и Научно изследователска и развойна дейност (НИРД);

За анализ и изграждане на система за управление на разходите се използват следните подходи:

  • събиране на цялата информация за разходите на предприятието чрез оперативни (нормативи за потребление на ресурси, характеристики на извършената работа и т.н.) и стойностни характеристики на бизнес процесите;
  • отделяне на значителни и контролирани разходи;
  • използване на различни процедури и методи за разпределение на разходите в себестойността на продукцията и финансовия резултат на предприятието;
  • изчисляване на стойността на текущите и дълготайните активи активи, разходи за НИРД и капитално строителство;
Image
Image