1C:ЕRP World Edition

Управление на производството

fas fa-info-circle

  • Информационно обезпечаване процеса на подготовка за производство
  • Координация дейността на производствените подразделение на междуцехово ниво
  • Вътрешноцехово управление

Image

061C:ERP World Edition позволява да се организира единна база с основни данни, необходими за управлението на производството.

В ресурсни спецификации се дефинира нормативната потребност от материални и трудови ресурси за производство на продукция и се описва производствения процес.

Възможно е да се създадат параметрични спецификации за вид номенклатурата. Производственият маршрут се дефинира по производствени етапи на ниво подразделения (цехове) с възможност за задаване на ключови ресурси.

Всеки производствен етап може да бъде детайлизиран до технологични операции.

Image
Image