1C:ЕRP World Edition

Управление на покупките

fas fa-info-circle

 • Оптимизация и структурата на покупките
 • Правилен избор на доставчици
 • Намаляване на допълнителните разходи при покупка

Image

Стабилното снабдяване на производството с материали и навременното изпълнение на клиентските поръчки без превишаване на плановата себестойност изисква ясна организация на процесите по управление на покупките.

В отговор на тези основни изисквания 1C:ERP World Edition предоставя следните основни възможности:

 • определяне на потребностите от стоки и материали във всеки склад и производствено подразделение;
 • планиране на покупките на основание различни източници на данни в т.ч.: планове за продажби, производствени планове и поръчки на клиенти;
 • отразяване в системата на всички етапи от цикъла на покупки: от момента на възникване на потребност до постъпването на стоките в организацията и разплащане на задълженията към доставчика и свързани с доставката трети лица;
 • съхранение история на доставките, класификация на доставчиците по степен на надеждност или други важни за организацията критерии;
 • поддържане на договори и индивидуални споразумения за покупки;
 • автоматична регистрация на цените на доставчиците при постъпления на стоки;
 • управление състоянията на доставчиците и състоянията на поръчките;
 • поддържане на различни схеми за вътрешен документооборот в процеса на покупките;
 • регистрация на несъответствия в количество и качество при приемане на стоки;
 • регистрация на митнически декларации и разпределение на митнически сборове върху себестойността на стоките;
 • управление на транспорта и доставката на стоки от доставчици;
 • отразяване на специфични схеми за доставка: „Стоки на път“ , „Не фактурирани доставки“ и т.н.;20

Поддържат се различни методи за управление на покупките по гаранционни запаси:

 • Поддържане на нивото на запасите по стратегия „мин – макс“ - ръчно определяне на минималното и максималното ниво на запаса. При намаляване на запаса до зададено минимално ниво (включително гаранционния запас), системата ще предложи количество за поръчка, равно на максималния запас.
 • Разчет по статистика - системата ще предложи да се създаде поръчка, когато текущият остатък, с отчитане на статистиките за дневно потребление, достигне ниво осигуряващо наличност за зададеният в системата срок за доставка на стоката.
 • Разчет по норматив - различава се от метода „Разчет по статистика“ в това, че дневната норма за потребление се задава ръчно, а не се изчислява по статистика.
Image
Image