1C:ЕRP World Edition

Счетоводна отчетност

fas fa-info-circle

 • Прозрачнa и детайлна отчетност
 • Съответствие с изискванията на законодателството в Република България
 • Настройки на потребителско ниво сметкоплан, аналитични признаци и отчети

Image

Възможностите за извършване на счетоводната дейност, реализирани в системата, осигуряват пълно съответствие както с българското законодателство, така и с потребностите на реалния бизнес, в това число:

 • 17Касови и банкови операции;
 • Търговски операции;
 • Основни средства и нематериални активи;
 • Отразяване на заплатите;
 • Отчитане на ДДС;
 • Приключване на периоди;
 • Справки и счетоводни отчети.

Основни характеристики:

 • Водене счетоводна отчетност на множество юридически лица (организации) в една информационна база;
 • Възможност за дефиниране на множество сметкопланове и взаимовръзки между сметкопланове и организации;
 • Управление вида на аналитичните признаци за всяка сметка от сметкоплан;
 • Управление на шаблони за осчетоводяване на потребителско ниво;
 • Формиране на дневници по ДДС, VIES декларации;
 • Възможност за задаване и промяна на валутата на счетоводен отчет от конкретна дата. Системата е в пълна готовност за преход към EUR като основна валута в Република България;
 • Настройки на счетоводни отчети със запазване на всички настроени от потребителя варианти , за бърз достъп до необходимата информация, в т.ч. и регламентирани финансови отчети: ОПР, Баланс, ОПП и др.
 • Автоматизирани процеси по закриване на отчетен период;
Image
Image