1C:ЕRP World Edition

Планиране на производството

fas fa-info-circle

 • Гъвкаво планиране на производството
 • Контрол на плановете за производство на продукция и полуфабрикати
 • Удобна схема за работа по заместване на плановете

Image

План за производство – инструмент в системата, който позволява да се: 

 • създаде план за производство на готова продукция;
 • извърши автоматично планиране производството на полуфабрикати и автоматично изчисляване потребността от покупни материали и компоненти;
 • анализира изпълнимостта на плана с изчисляването на необходимия капацитет и разходи за труд, при необходимост да се направят ръчни корекции и да се изпълни балансиране на ресурсите.

Възможности на планиране на производството:

 • отделно планиране на производството и покупките по направления на дейността с възможност за консолидация на данните;
 • поддържане на схеми за "пълзящо" планиране;
 • възможност за редактиране стойностите на предишни планове и поддържане на плановете в актуално състояния за определени времеви интервали;
 • контрол на плановете за производство на продукция и полуфабрикати в разрез дата на стартиране / дата на производство с точност до ден;
 • преизчисляване и актуализиране на производствените планове, при промени в данните за изделията;
 • планиране на запасите в ремонтно производството с отчитане вероятността на резултатите от дефектация;
 • изчисляване потребността от материали с отчитане вероятността от тяхното използване;05

Координацията на плановете на стратегическо, тактическо и оперативно ниво като част от задачите за управление на финансите, производството, персонала, маркетинга и продажбите позволява ефективно да се управлява компанията, отчитайки бъдещите перспективи за развитие с отчитане на сценариен подход.

Поддържа се оперативна корекция на плановете с отчитане на текущото състояние за оптимално използване ресурсите на предприятието в бъдещи периоди.

Image
Image