1C:ЕRP World Edition

Осигуряване ефективност на управлението

fas fa-info-circle

 • Планиране и контролинг
 • Автоматизация на основните бизнес процеси
 • Подпомага изпълнението на приетите управленски решения

Image

1С:ERP World Edition ви позволява да изградите цялостна информационна система за управление на предприятието, обезпечаваща своевременно приемане и прилагане на управленски решения, прозрачност на бизнес процесите и оценка ефективността на работа на предприятието, отделните структурни единици и персонала.

Икономически ефект от внедряване

Индикатор  на производителността

Средно

Намаляване обема  материалните запаси
21%
Намаляване разходите за материални ресурси
15%
Намаляване на производствените разходи
15%
Намаляване себестойността на произведената продукция
9%
Увеличаване обема производството
32%
Ръст на производителността на труда в производството
27%

Ключови характеристики и иновации в 1C:ЕRP World Edition

 • Подсистема "Управление на производството" осигурява управление по междуцехови преходи и на оперативно ниво, оперативна диспечеризация етапите на производство, управление по „тесни места“, управление натоварването на оборудването.
 • Подсистемата за управление на ремонтите, Ви позволява да поддържате всички необходими записи и данни за обектите в експлоатация, регистрирате изразходено време, за ремонтите, контролирате изпълнението на планови и аварийни ремонти.
 • Системата за отразяване на разходите и разчет на себестойността осигурява подробна детайлизация на разходите, проследимост и контрол валидността на разчетите.
 • Подсистемата "Финансово резултат и контрол" ви позволява да водите отчет по направления на дейността, да прилагате гъвкави правила за разпределение на разходи.
 • Усъвършенстваните механизми и инструменти за бюджетиране използват табличен модел за бюджетиране, позволяват ви ефективно и визуално да управлявате бюджетния процес с помощта на Гантови диаграми.
 • Подсистемите за автоматизация на продажбите и складовите дейности осигуряват ефективно управление на процеса на продажби, позволяват използването на мобилни работни места за складови работници и търговски представители.
 • Управлението на взаимоотношенията с клиентите Ви позволява да оценявате резултатите от маркетинговите кампании, да проследявате етапите на сделките с клиентите, да формирате фунията на продажбите и да анализирате ефективността на работата на персонала.
 • Подсистемата Управление на доставките включва специализирани работни места, позволяващи автоматично изчисляване необходимостта от закупуване на стоки и материали в зависимост от настроените в системата правила за обезпечаване на потребностите.
 • В рамките на функционалността на регламентирания финансов отчет се осигурява отразяването на стопанските операции за всички групи на финансов отчет., автоматично отчитане на ДДС и формиране на дневници по ДДС и справка декларация.

Image
Image