1C:ЕRP World Edition

Бюджетиране

fas fa-info-circle

 • Разширен финансов анализ
 • Удобни инструменти за създаване на бюджетни форми
 • Анализ на постигнатите планови показатели

Image

Подсистема Бюджетиране в 1С:ERP World Edition ви позволява да извършвате финансово планиране на дейността на компанията, разработвате оптимални решения и контролирате достигане финансовите цели на компанията.

Методите за бюджетно планиране могат да се използват на стратегическо, тактическо и оперативно ниво.15

Основните предимства на подсистемата Бюджетиране в 1С:ERP World Edition са гъвкавостта и мащабируемостта с възможност за прилагане във всяка компания, както и заложените удобни механизми за настройка на бюджетни форми и финансова отчетност.

Основни характеристики:

 • различни варианти за бюджетно планиране: на база данните от предходни периоди, „от нулата“;
 • настройвани на потребителско ниво на схеми за разчет на планови данни;
 • поддържане на режима на планиране по множество сценария с автоматично изчисляване на различни варианти за развитие на събитията;
 • отчетност в различни валути с преизчисления по планови курсове за бъдещи периоди;
 • отразяване на плановете за плащания в бюджетиране;
 • разшифровка на фактическите данни в бюджетирането с детайлизация до стопанска операция;
 • комбинирано използване на фактически и планирани данни при планиране за бъдещи периоди;
 • поддържане на различни сценарии за създаване на бюджети („отгоре надолу“ и „отдолу нагоре“);
 • възможност за многосценарно планиране на нефинансови показатели: удовлетвореност на клиентите, процент на реализация и т.н.;
 • настройвани механизми за разпределение на разходите;
 • възможност за задаване на роли за участниците в бюджетния процес – администратор на модели за бюджетиране, изпълнител, координатор и контрольор;
 • възможности за гъвкаво ограничаване на достъпа до планови данни на потребители/група потребители по различни показатели: организации, подразделения, сценарии, видове бюджети, статии и показатели;
Image
Image