Продукти

1C:ЕRP World Edition

fas fa-info-circle
  • Интегриран подход към управлението на бизнеса
  • Интегрирани добри международни практики, отговарящи на изискванията в България
  • Поддръжка на "облачна" технология и работа на мобилни устройства
Image

1С:ERP World Edition (1C:ERP WE) е иновативен софтуер, позволяващ изграждане на информационна система за ефективно управление на компании с широк спектър от дейности.

Системата използва комплексен подход за управление на бизнеса, добри международни практики, които гарантират гъвкавост при настройка на системата. Висока ергономия и удобства при използването ѝ и също така висок икономически растеж.1C:ЕRP World Edition

Системата позволява да се автоматизират основните бизнес процеси, контролират ключови показатели от дейността, организира взаимодействието и управлението на подразделенията в компанията.

1C:ERP Wоrld Edition е добрият помощник за постигане на гъвкаво и ефективно управление, високи икономически резултати с оптимални разходи. В резултат на непрекъснато повишаване конкурентоспособността на компанията.

Ключови ползи от внедряване на 1C:ЕRP World Edition

  • Богати функционални възможности в мощна ERP система от най-висок клас;
  • Гъвкава технологична платформа "1C:Enterprise 8.3", поддържаща работа чрез интернет, включително "облачни" технологии и работа на мобилни устройства;
  • Ниска цена на притежание и възможност за получаване на значителен икономически ефект с увеличаване производителността на труда и бърза възвръщаемост на инвестициите;
  • Напълно отговаряща на изискванията за счетоводна отчетност в република България;

При проектиране и разработване на 1C:ERP Wоrld Edition са взети предвид най-добрите световни практики за автоматизация на средни и големи предприятия.

1C:ERP Wоrld Edition редовно се допълва с нови функционалности, отразяващи както настоящите потребности на бизнеса така и измененията в законодателството.

От 2014 г. насам повече от 6000 предприятия по света са внедрили 1C:ERP Wоrld Edition.


Image
Image